7,62mm pistole vz. 52 - 2. část

21. ledna 2010 v 17:13 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
Rozhodnutí o unifikaci vojenské výzbroje s armádou SSSR znamenalo mimo jiné orientaci na ráži 7,62mm Tokarev. Ironií osudu tak byl do výzbroje čs. armády přijat náboj, který sami Rusové tou dobou již opouštěli jako zastaralý a nevhodný. Již samotné rozměry tohoto střeliva značně komplikují konstrukci krátkých palných zbraní vzhledem k obvyklým ergonomickým požadavkům - celková délka náboje je 35 mm, což způsobuje neúměrné zvětšení rukojeti pistole, obsahující zásobník. Dalším problémem je vysoký výkon náboje, vyžadující masivně dimenzované součásti mechanismu, velké komorové tlaky, jež jsou příčinou enormní eroze hlavně především v oblasti přechodového kuželu, a malý průměr střely při značné kinetické energii, tedy vysoká průbojnost a nízká ranivost.

Náboj 7,62mm Tokarev (syn.: 7,62x25, 7,62 Tokarev, 7,62 Russian Auto Pistol, 7,62mm vz. 30, 7,62mm vz. 52, aj.) byl odvozen na samém konci 20. let od německého náboje 7,63mm Mauser, od něhož se nepatrně liší některými rozměry a především výrazně vyšším výkonem. Do výzbroje ruské armády byl přijat v roce 1930 společně s pistolí TT (Tula-Tokarev) vz. 30, později modifikovanou na TT vz. 33. Původní provedení náboje mělo mosaznou nábojnici a střelu s ocelovým pláštěm, plátovanou tombakem. V letech 2. světové války se náboj široce uplatnil především v samopalech a jeho produkce mnohonásobně vzrostla. Byly zavedeny další typy střel: s ocelovým tombakplátovaným pláštěm, olověnou košilkou a ocelovým jádrem (označovaná jako Pst), průbojně zápalná (P-41), a se stopovkou (PT). Vedle mosazi se začaly vyrábět nábojnice také z hlubokotažné oceli, buď plátované tombakem, nebo lakované. Náboj byl vyráběn i v dalších obvyklých vojenských provedeních, tedy jako školní, cvičný, zkušební, svědečný atd. Vyskytlo se i polské provedení se střelou obsahující slzný plyn. Ve vojenském provedení je zpravidla osazován 4,5mm zápalkou typu Berdan.
Střela o hmotnosti 5,6 g má počáteční rychlost mezi 455 a 500 m/s, v závislosti na laboraci a délce hlavně.
Do výzbroje československé armády byl náboj přijat oficiálně v roce 1951 pod označením 7,62mm vz. 52, a to ve dvojím provedení: první s mosaznou nábojnicí a střelou s plnoolověným jádrem, určené pro pistole, a druhé s lakovanou nábojnicí z hlubokotažné oceli a střelou s ocelovým jádrem a olověnou košilkou - tato varianta byla určena pro použití v samopalech 24 a 26. Výmetnou náplň u obou provedení tvořilo shodně buď 0,55 g nitrocelulózového prachu vz. 27/II, nebo 0,65 g prachu P1. Vojenské předpisy a normy tvrdily, že obě provedení jsou mezi sebou zaměnitelná, ovšem pozdější praxe ukázala, že to není tak jednoduché.
Střela s plnoolověným jádrem byla 14 mm dlouhá, s ocelovým jádrem vzrostla délka střely na 16,3 mm. Plášť střel byl vyráběn z měkké oceli, plátované tombakem nebo niklované. Maximální tlak je uváděn 2850 kg/cm2 (290 MPa), maximální dostřel 1800 metrů.

Obr. 10 - Náboj 7,62mm vz. 52, vlevo provedení se střelou s olověným jádrem, vpravo s ocelovým jádrem a Pb košilkou

Vývoj armádní pistole nyní musel překonat úskalí rekonstrukce systému na náboj Tokarev, mnohem delší a výkonnější než původní 9mm Parabellum. Předsériové ČZ 491 byly především podrobeny novým vojskovým zkouškám (probíhaly v březnu 1951 v pěchotním učilišti Bruntál), avšak výsledky byly totožné s předchozími a stejně vyznělo i závěrečné hodnocení. První exempláře zbraní rekonstruovaných na náboj Tokarev vznikly asi o měsíc později a zkoušet se začaly koncem května. Nesly označení ČZ 513.

Obr. 11 - ČZ 513, první provedení

První provedení ČZ 513 se ještě dosti podobá své předloze, pistoli ČZ 491. Hlavním rozdílem je rozměrnější rukojeť, vynucená větší délkou náboje. S tím souvisí změna konstrukce záchytu zásobníku, který se přesunul na spodek rukojeti. Důvod je prostý: zvětšení podélného rozměru rukojeti způsobilo, že původní tlačítkový záchyt by se ocitl mimo dosah palce střílející ruky. Hlaveň se oproti ČZ 491 prodloužila ze 110 na 120 mm, v rámci zjednodušení konstrukce a snížení počtu součástí byl vypuštěn výstražník. Střenky rukojeti jsou nadále dvojdílné, uchycené šrouby, ale jejich zadní partie netvoří hřbet rukojeti jako u ČZ 491. Toto provedení pistole má ještě dvojčinné spoušťové ústrojí (SA/DA).

Dalším konstrukčním ústupkem, který si vyžádal přechod na ráži 7,62mm Tokarev, byl návrat k jednočinnému (SA) spoušťovému ústrojí. Dvojčinný mechanismus představoval v 50. letech u armádních pistolí velmi pokrokový prvek, ale praktické zkoušky brzy ukázaly, že díky rozměrnému střelivu je vzdálenost mezi hřbetem rukojeti a jazýčkem spouště příliš velká pro ruku průměrného střelce. Zmenšit rukojeť nešlo, a aby bylo možno zavěsit spoušť více vzadu, museli konstruktéři obětovat funkci spoušťového napínání.

Obr. 12 - ČZ 513, druhé provedení

Druhé provedení pistole ČZ 513 má již pouze jednočinnou spoušť. Zjednodušil se tvar závěru, jehož boční plochy jsou vyšší a navazují přímo na rádius hřbetu. Také již nejsou stupňovité. Změnil se tvar a počet hmatníkových drážek, palečník kohoutu byl opatřen otvorem, na levé straně ve spodní části rukojeti přibylo oko na pojistnou šňůru. Exemplář uložený ve sbírkách VHÚ má výrobní číslo 9 a na levém boku závěru označení rid 513 (pozn.: písmena "rid" představovala krycí značku České zbrojovky ve Strakonicích). Tato pistole již nese prakticky všechny konstrukční znaky sériových pistolí vz. 52.

Vojskové zkoušky pistolí ČZ 513, probíhající na podzim roku 1951, jen potvrdily nepříznivý dojem z předchozích vývojových stadií konstrukce. Vykazovaly velmi špatnou funkci za ztížených podmínek (prašné prostředí, bláto, mráz a znečištění povýstřelovými zplodinami), projevila se velmi nízká životnost některých součástek, a ani zdaleka nedosahovaly kvalit pistolí TT vz. 33, s nimiž byly logicky porovnávány. Samotný uzamykací systém pistole, který v původní ráži 9mm Parabellum dostačoval a fungoval vcelku přijatelně, těžko snášel zatížení výkonným střelivem. Závěr byl v místech uzamčení vystaven příliš vysokému namáhání, jeho pravá část zde byla navíc oslabena výhozním okénkem. Uzamčení systému tedy téměř výhradně záviselo na levém uzamykacím válečku. Prakticky neřešitelný problém pak představovalo rozpínání stěn závěru při střelbě. Jediným pozitivním výsledkem zkoušek tak zůstaly testy přesnosti, jež dopadly nad očekávání dobře. Začátkem roku 1952 se dokonce na MNO zvažovalo zavedení licenční výroby pistolí TT, které řadou důležitých parametrů, zejména spolehlivostí a odolností, ČZ 513 převyšovaly. Uvedené řešení bylo nakonec zamítnuto jednak z důvodu obavy z vysokých nákladů na rozběh výroby, jednak proto, že příprava sériové produkce ČZ 513 byla již ve velmi pokročilém stadiu. Zůstává pouze s podivem, že jak Česká zbrojovka, tak armádní vedení ignorovaly nepříznivý průběh vývoje (konstruktéři i armádní specialisté si museli být dobře vědomi potíží, způsobených přechodem na výkonnější ráži) a nečekaly s přípravou výroby na závěry z vojskových zkoušek zbraně.
Problémy zjištěné během testování se částečně řešily použitím jiných, houževnatějších materiálů. Přesto během trvanlivostních zkoušek, prováděných přímo ve strakonické zbrojovce, docházelo opakovaně k prasknutí závěru v místech pod výhozním okénkem. Nepříznivé vektorové namáhání závěru, zjištěné výpočty J. Holečka, pak bylo ověřováno fotografickou metodou. Nakonec se však přece jen podařilo dosáhnout limitu životnosti 12 000 výstřelů.
Ministr národní obrany poté nařídil provedení nové vojskové zkoušky, jež proběhla v dubnu 1952. Během ní zkušební komise přece jen nakonec dospěla k závěru, že ČZ 513 je způsobilá k zavedení do výzbroje. Nakolik byl tento posudek výsledkem politických tlaků a nikoli objektivního zhodnocení vlastností zbraně, se dnes můžeme jen dohadovat. Na jeho základě byl dne 17. května 1952 vydán výnos MNO, jímž byla ČZ 513 zavedena do výzbroje ČSLA jako 7,62mm pistole vz. 52. Výnos rovněž vyjmenovával úpravy, které se měly na pistoli před náběhem sériové výroby provést - ale současně obsahoval i nařízení, aby byl započat vývoj pistole nové, založené na systému uzamčení Browning, jež by "...dosahovala stejných či lepších výsledků než pistole Tokarev."
Mezi nejvýraznější odlišnosti pistolí vz. 52 ze sériové produkce od předsériových ČZ 513 patřily střenky rukojeti z texgumoidu, upevněné k tělu zbraně pomocí pružného ocelového třmenu (místo dřívějších šroubů). Pistole vz. 52 se tak zařadila mezi nemnoho konstrukcí na poli zbrojní výroby, jež nepoužívají vůbec závitové spoje. Při zahájení sériové výroby byla rovněž povrchová úprava černěním nahrazena parkerizací (fosfátováním). Oko pro pojistnou šňůru se přesunulo z levé na spodní plochu rukojeti, hned za záchyt zásobníku.


Obr. 13 - 7,62mm pistole vz. 52


Obr. 14 - Uzamykací systém sériové pistole vz. 52

TTD pistole vz. 52:

Ráže: 7,62mm vz. 52 (7,62mm Tokarev)
Délka: 210 mm
Výška: 141 mm
Šířka: 29,3 mm
Délka hlavně: 120 mm
Počet drážek: 4, vpravo
Hmotnost (bez nábojů): 975 g
Kapacita: 8 nábojů

Kromě interních testů byly prostřednictvím VTÚ (jak bylo v 50. letech obvyklé) odeslány čtyři kusy předsériových pistolí ke zkouškám do SSSR. Hodnocení neobsahovalo nic překvapivého a v podstatě odpovídalo výsledkům vlastních vojskových zkoušek: opět byla konstatována nespolehlivost funkce za ztížených podmínek, zbytečná složitost mechanismu a nedostatečná trvanlivost klíčových součástí.

Produkce pistolí vz. 52 probíhala v České zbrojovce ve Strakonicích, převážně v letech 1952 - 1955, přičemž poslední drobné úpravy se na zbrani prováděly ještě během výroby nulté série. Stala se jedním z posledních počinů tamní továrny na poli zbrojní výroby. Brzy poté byla výroba vojenských i civilních ručních zbraní přenesena do původně pobočného závodu Uherského Brodu.
Pistolí vz. 52 bylo celkově vyrobeno kolem 200 000 kusů, což představuje poměrně úctyhodný počet. Drtivou většinu uvedeného množství převzala čs. armáda, nezjištěný, ovšem pravděpodobně zanedbatelný objem byl určen pro export. Konkrétní údaje o tomto vývozu podléhají dodnes utajení.
Sériové pistole mají alfanumerický systém číslování, kdy za písmenem označujícím výrobní blok následuje pětimístné výrobní číslo zbraně. Výrobní číslo je umístěno na levé straně rámu nad přední úponou lučíku. Vpravo od výrobního čísla se nachází krycí kód "rid", udávající výrobce. Na pravé straně rámu nad lučíkem bývá vyražen vojenský vlastnický znak v podobě dvou zkřížených mečů (používal se od 20. října 1948 pro označení veškerého materiálu patřícího vojenské správě).
Vedle standartního provedení byly v omezených počtech vyráběny také cvičné verze, se silně zúženým ústím hlavně (kvůli zajištění samonabíjecí funkce při střelbě cvičnou municí), a rovněž varianta v ráži .22 Long Rifle (s excentricky uloženou hlavní).

Jaká vlastně byla pistole vz. 52 z pohledu uživatele? Obdivovaná i zatracovaná, jako ostatně mnoho vojenských zbraní. Řada těch, kdo s ní přišli během služby v armádě do bližšího kontaktu, pozitivně hodnotila její přesnost - rozptyl střelby se, za předpokladu dobrého technického stavu zbraně, skutečně pohyboval v hodnotách obvyklých spíše u sportovních zbraní. Jiní se ošklíbali nad její váhou (co ale čekat od vojenské zbraně na výkonný náboj, ostatně necelý kilogram zase není tak moc) a dosti nepovedenou ergonomií.
Rukojeť dvaapadesátky je opravdu poněkud neforemná a nepřispívá k uživatelskému komfortu ani k přirozenému ovládání zbraně. Na vině je, jak jinak, rozměrné střelivo, ovšem nelze se ubránit dojmu, že konstruktéři mohli v tomto směru udělat přece jen o trochu více. Obtížnost rozborky je pak zcela samostatnou kapitolou, jedná se o úkon hodný skutečně manuálně zručného člověka, nemluvě vůbec o faktu, že u opotřebovaných pistolí dochází čas od času během rozborky k vypadnutí a ztrátě uzamykacích válečků. Zpětný ráz představuje mohutný kopanec, jehož zvládnutí si žádá pořádného chlapa.
Nízká spolehlivost a životnost systému provázela tento typ zbraně celou jeho kariéru. Závěr a hlaveň neměly žádnou pevnostní rezervu, často se na nich po střelbě objevovaly vlasové trhliny, a pokud si toho uživatel nevšiml včas (nebo tento fakt dokonce ignoroval), mohlo dojít i k roztržení hlavně či prasknutí závěru s fatálními následky pro střelce. Uzamykací válečky i opěrné plochy na vnitřních stěnách závěru se rychle odíraly a omačkávaly, což zvětšovalo závěrovou vůli. Ke všem těmto jevům do značné míry přispívalo i poměrně rozšířené používání samopalové munice ke střelbě z pistolí. Obě provedení náboje jsou sice laborována na shodný výkon, ovšem, jak už jsme si řekli, liší se provedením střely. Zatímco pistolový náboj má střelu s plnoolověným jádrem o celkové délce 14 mm, náboj určený pro samopaly (těchto nábojů bylo vyrobeno mnohonásobně větší množství, a po vyřazení samopalů 24 a 26 z výzbroje jich spousty zůstaly v armádních skladech) je osazen střelou s ocelovým jádrem a olověnou košilkou, jež se kvůli zachování stejné hmotnosti prodloužila na 16,3 mm. Samopalová střela je tedy celkově tužší (hůře se stlačuje v přechodovém kuželu) a díky větší délce má i delší vodicí část. Vyznačuje se tedy výrazně vyšším průtlačným odporem ve vývrtu a více zatěžuje již beztak neúměrně namáhaný mechanismus. Za předpokladu pečlivé údržby, pravidelné kontroly a používání správného střeliva ale poskytovala zbraň vcelku dobré služby.
Kvůli své hmotnosti, toporné rukojeti, silnému zpětnému rázu a ne právě elegantnímu vzhledu obdržela pistole vz. 52 od vojáků poněkud nelichotivou přezdívku "Pařeznice" (pozn.: pařeznice je původně těžký nástroj určený k dobývání pařezů, spojuje v sobě vlastnosti dřevorubecké sekery a krumpáče). Svým způsobem však posloužila za etalon střeleckých dovedností - kdo se uměl trefovat s "pařeznicí", ten dokázal nastřílet s čímkoli.

Obr. 15 - Pouzdra pro pistoli vz. 52: vlevo starší textilní varianta, vpravo pozdější a rozšířenější celokožená

Ve druhé polovině 60. let se pistole vz. 52 dočkala pokusu o zpětnou transformaci na původní náboj 9mm Parabellum. V Prototypě Brno byla vyrobena zkušební dvanáctikusová série, označovaná jako vz. 52/67. Tyto snahy však nepřekročily stadium zkoušek a na skutečný návrat k původní ráži si musela pistole počkat do 90. let, kdy se jako ČZ 52 objevila na civilním trhu (takřka výhradně šlo o zbraně z vojenských přebytků, uvolněné ke komerčnímu výprodeji). K těmto pistolím byly a stále jsou nabízeny výměnné hlavně v ráži 9mm Luger (pozn.: civilní označení náboje 9mm Parabellum dle C.I.P.).

Pistole vz. 52 zůstaly v armádní výzbroji i po roce 1990, zejména z důvodu nedostatku modernějších typů pobočných zbraní. Část jich prodělala komplexní opravy (celková repase, výměna součástek na hranici životnosti) ve Vojenském opravárenském závodě Moldava nad Bodvou (Slovensko). Tyto pistole se dají snadno rozeznat podle vyražené značky VOZ, případně doplněné vročením opravy. Kromě toho byl u nich v rámci oprav původní parkerizovaný povrch nahrazen černěným. Pro vybavení plně profesionální armády se s nimi již nepočítalo, jenže - generální štáb míní a osud mění. Ještě zcela nedávno se "pařeznice" objevily v rukou příslušníků týlových jednotek AČR v Iráku a Afghánistánu.

Martin Hessler
 

23 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (576)
Zobrazit starší komentáře

501 loans loans | E-mail | Web | 30. května 2017 v 20:50 | Reagovat

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

502 DbgcCini DbgcCini | E-mail | Web | 30. května 2017 v 23:02 | Reagovat

unsecured personal loans
<a href="https://personalloanrgx.org/">online personal loans</a>
small personal loans
<a href="https://personalloanrgx.org/">personal loan rates</a>   ’

503 MoisesCreef MoisesCreef | E-mail | Web | 31. května 2017 v 10:02 | Reagovat

only for you cialis cheapest

      http://cheapxcialis.com/ - generic cialis

    <a href="http://cheapxcialis.com/">buy cialis</a>

    cialis 20 mg maximum dosage

504 SergeyCreef SergeyCreef | E-mail | Web | 31. května 2017 v 22:31 | Reagovat

viagra barato chile

      http://buyviagraonlineaz.com/ - generic viagra

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">online viagra</a>

    viagra vs. other drugs

505 personal_loan personal_loan | E-mail | Web | 1. června 2017 v 11:55 | Reagovat

Your style is really unique compared to other folks I've read stuff from.

506 CsxCini CsxCini | E-mail | Web | 1. června 2017 v 14:58 | Reagovat

installment loans bad credit
<a href="https://getinstallmentloanbtc.org/">installments loans</a>
bad credit installment loans
<a href="https://getinstallmentloanbtc.org/">installment loan</a>     ’

507 BdcxCini BdcxCini | E-mail | Web | 2. června 2017 v 2:57 | Reagovat

loans bad credit - https://loansbadcreditrej.org/
bad credit payday loans <a href="https://loansbadcreditrej.org/">personal loan bad credit</a> ’

508 BfcCini BfcCini | E-mail | Web | 3. června 2017 v 2:31 | Reagovat

fast cash - https://badcreditloansrhd.org/
bad credit personal loan <a href="https://badcreditloansrhd.org/">online payday loans</a> ’

509 AlexeyCreef AlexeyCreef | E-mail | Web | 3. června 2017 v 13:34 | Reagovat

10 mg cialis 4 days in a row

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy generic cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cialis 20mg</a>

    cialis daily online

510 SonqCini SonqCini | E-mail | Web | 3. června 2017 v 16:13 | Reagovat

auto insurance quotes online
<a href="https://cheapestcarinsurancehax.org/">compare car insurance</a>
auto insurance quotes
<a href="https://cheapestcarinsurancehax.org/">insurance auto</a>   ’

511 DxxCini DxxCini | E-mail | Web | 3. června 2017 v 22:48 | Reagovat

payday loans
<a href="https://badcreditloansrhd.org/">bad credit payday loans</a>
same day loans
<a href="https://badcreditloansrhd.org/">cash advance online</a>     ’

512 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 4. června 2017 v 0:05 | Reagovat

Hello!

513 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 4. června 2017 v 0:05 | Reagovat

Your goal is to breed all the different dragons available to you

514 VelkCreef VelkCreef | E-mail | Web | 4. června 2017 v 6:32 | Reagovat

cialis en la actualidad

      http://buycialisaonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis canada</a>

    ordre cialis

515 BosCini BosCini | E-mail | Web | 5. června 2017 v 15:42 | Reagovat

online auto insurance
<a href="https://autoinsurancequotetol.org/">auto insurance quotes online</a>
auto insurance quote
<a href="https://autoinsurancequotetol.org/">car insurance companies</a>    ’

516 SmplkCini SmplkCini | E-mail | Web | 5. června 2017 v 17:06 | Reagovat

auto insurance online
<a href="https://carinsuranceratestnk.org/">best auto insurance</a>
general car insurance
<a href="https://carinsuranceratestnk.org/">insurance auto</a>   ’

517 VazxCini VazxCini | E-mail | Web | 6. června 2017 v 13:02 | Reagovat

weight loss pills - http://healthyweightlossbn.net/
best weight loss diet <a href=http://healthyweightlossbn.net/>weight loss pill</a> ’

518 IrishCreef IrishCreef | E-mail | Web | 6. června 2017 v 13:55 | Reagovat

cialis requiere receta

      http://buycialisko.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisko.com/">buy generic cialis</a>

    can 40 mg cialis hurt me

519 VecfCini VecfCini | E-mail | Web | 6. června 2017 v 16:23 | Reagovat

weight loss - https://bestweightlossdietvx.net/
loss weight <a href="https://bestweightlossdietvx.net/">weight loss medication</a> ’

520 SvobCini SvobCini | E-mail | Web | 6. června 2017 v 19:32 | Reagovat

cialis pill - http://genericcialisvrsg.com/
cialis <a href="http://genericcialisvrsg.com/">cialis 5mg</a> ’

521 IrishCreef IrishCreef | E-mail | Web | 7. června 2017 v 4:15 | Reagovat

cialis uk prezzi

      http://buycialisko.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisko.com/">buy cialis</a>

    cialis gel uk

522 BbyuCini BbyuCini | E-mail | Web | 7. června 2017 v 12:10 | Reagovat

weight loss pills - http://weightlossbert.net/
fast weight loss diet <a href="http://weightlossbert.net/">weight loss plan</a> ’

523 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 8. června 2017 v 15:06 | Reagovat

We're a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your site offered us with useful information to paintings on. You've performed a formidable job and our entire group can be thankful to you.

524 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 8. června 2017 v 15:06 | Reagovat

Hello!

525 CoreCreef CoreCreef | E-mail | Web | 8. června 2017 v 16:15 | Reagovat

cialis doses daily

      http://buyacialisonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis 10mg</a>

    cialis ritardant

526 OnroCreef OnroCreef | E-mail | Web | 8. června 2017 v 19:36 | Reagovat

cheap cialis tadalfil tablets

      http://buycialisyionline.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisyionline.com/">generic cialis</a>

    price for cialis 5 mg

527 BrverCini BrverCini | E-mail | Web | 9. června 2017 v 4:06 | Reagovat

car insurance companies - https://insurancecarbta.org/
auto insurance coverage <a href="https://insurancecarbta.org/">auto insurance coverage</a> ’

528 VeghhCini VeghhCini | E-mail | Web | 9. června 2017 v 13:21 | Reagovat

payday advance loans - https://cashloanfastloansthnb.org/
personal loan <a href="https://cashloanfastloansthnb.org/">payday loan</a> ’

529 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 9. června 2017 v 21:48 | Reagovat

payday loans installment

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    cash one payday loans

530 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 9. června 2017 v 23:14 | Reagovat

prime cash advance

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    payday loan bowling green ky

531 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 10. června 2017 v 0:27 | Reagovat

payday loan california

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    payday advanc

532 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 10. června 2017 v 5:52 | Reagovat

payday cash advance chino

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    monthly installment loan bad credit

533 DdsvvCini DdsvvCini | E-mail | Web | 10. června 2017 v 11:23 | Reagovat

insurance quotes auto
<a href="https://insurancecarbta.org/">insurance quote auto</a>
compare auto insurance
<a href="https://insurancecarbta.org/">online auto insurance</a>   ’

534 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 10. června 2017 v 15:56 | Reagovat

payday loan aurora

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    money box safe

535 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 10. června 2017 v 19:06 | Reagovat

cash loans online with bad credit

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    unsecured personal loan san diego

536 BerjfJer BerjfJer | E-mail | Web | 10. června 2017 v 19:35 | Reagovat

loans payday - https://paydayloanonlinergezj.org/
online payday loan <a href="https://paydayloanonlinergezj.org/">payday loan</a> ’

537 Vegghgut Vegghgut | E-mail | Web | 10. června 2017 v 21:10 | Reagovat

payday advance - https://quickloansloansonlinehtxr.org/
quick personal loans online <a href=https://quickloansloansonlinehtxr.org/>quick installment loans</a> ’

538 Vvywor Vvywor | E-mail | Web | 11. června 2017 v 0:27 | Reagovat

payday loans no credit check - https://quickcashloansrfsd.org/
payday loans <a href=https://quickcashloansrfsd.org/>payday loans online same day</a> ’

539 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 11. června 2017 v 4:28 | Reagovat

cash till payday loans in georgia

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    bad credit payday loans instant approval

540 MoisesCreef MoisesCreef | E-mail | Web | 11. června 2017 v 6:00 | Reagovat

cialis on line mas barato

      http://buycialistonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">cialis 10mg</a>

    farmacia canadiense cialis ita

541 Vbrtgibra Vbrtgibra | E-mail | Web | 11. června 2017 v 10:41 | Reagovat

fast payday loans - https://fastcashloantrrh.org/
fast payday loans <a href="https://fastcashloantrrh.org/">best payday loans</a> ’

542 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 11. června 2017 v 12:54 | Reagovat

personal loans in tirupur

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    cash for xmas payday loan

543 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 11. června 2017 v 14:28 | Reagovat

24 hour check cashing place

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    what is meant by an unsecured loan

544 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 11. června 2017 v 16:11 | Reagovat

orange cash loans kempton park

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    how to get a rv loan with bad credit

545 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 11. června 2017 v 19:55 | Reagovat

certified private loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    payday loans in watsonville ca

546 VerDove VerDove | E-mail | Web | 11. června 2017 v 20:26 | Reagovat

online payday loans
<a href="https://paydayloanonlinergezj.org/">paydayloan</a>
online payday loans no credit check
<a href="https://paydayloanonlinergezj.org/">online payday loans no credit check</a>   ’

547 Vefnami Vefnami | E-mail | Web | 12. června 2017 v 4:23 | Reagovat

fast payday loans - https://onlinepaydayloanswhbor.org/
online loan <a href="https://onlinepaydayloanswhbor.org/">cash advance inc</a> ’

548 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 12. června 2017 v 6:08 | Reagovat

features of an unsecured loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loans</a>

    golden valley lending payday loan

549 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 12. června 2017 v 10:25 | Reagovat

paradise cash advance

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    account cash advance

550 AndrewCreef AndrewCreef | E-mail | Web | 12. června 2017 v 12:50 | Reagovat

bad credit loan services

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday advance</a>

    cash loans in phuthaditjhaba

551 NtrJer NtrJer | E-mail | Web | 14. června 2017 v 17:41 | Reagovat

long term care insurance - https://insurancecarhum.org/
insurance agent <a href="https://insurancecarhum.org/">car insurance review</a> ’

552 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 15. června 2017 v 14:16 | Reagovat

Hello!

553 Vyddlgibra Vyddlgibra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 14:46 | Reagovat

quote auto insurance - https://carinsurancecompanydfgh.org/
car insurance la <a href="https://carinsurancecompanydfgh.org/">much car insurance</a> ’

554 NtrdfJer NtrdfJer | E-mail | Web | 16. června 2017 v 14:19 | Reagovat

viagra price - http://onlineviagravergeneric.com/
viagra online <a href="http://onlineviagravergeneric.com/">viagra pills</a> ’

555 viagra viagra | E-mail | Web | 19. června 2017 v 14:37 | Reagovat

Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group? Theres lots of people that I believe would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

556 Grvddgibra Grvddgibra | E-mail | Web | 19. června 2017 v 22:12 | Reagovat

online personal loans bad credit - https://loansbadcreditthun.org/
home loans bad credit <a href="https://loansbadcreditthun.org/">personal loans bad credit</a> ’

557 Verctync Verctync | E-mail | Web | Úterý v 0:25 | Reagovat

america payday loans - https://paydayloansvar.org/
same day payday loans <a href="https://paydayloansvar.org/">30 day payday loans</a> ’

558 Jtrsggut Jtrsggut | E-mail | Web | Úterý v 0:54 | Reagovat

cash advance on credit card - https://paydayloansonlinevlm.org/
best payday loans <a href=https://paydayloansonlinevlm.org/>cash advance inc</a> ’

559 GfdsJer GfdsJer | E-mail | Web | Úterý v 9:45 | Reagovat

cash advance loans online - https://cashadvanceonlinetfj.org/
payday loan cash advance <a href="https://cashadvanceonlinetfj.org/">cash advances payday loans</a> ’

560 NrgdhCini NrgdhCini | E-mail | Web | Úterý v 16:17 | Reagovat

cash advance usa
<a href="https://paydayloansonlinevlm.org/">best payday loans</a>
cash advance on credit card
<a href=https://paydayloansonlinevlm.org/>fast payday loans</a>     ’

561 Vedrctync Vedrctync | E-mail | Web | Úterý v 18:06 | Reagovat

best online payday loans - https://onlinepaydayloanstbb.org/
online payday loans no credit check <a href="https://onlinepaydayloanstbb.org/">loan online payday loan</a> ’

562 VewsDove VewsDove | E-mail | Web | Úterý v 19:19 | Reagovat

same day cash advance
<a href="https://cashadvanceonlinetfj.org/">cash advance loans</a>
cash advance
<a href="https://cashadvanceonlinetfj.org/">payday loan cash advance</a>   ’

563 Djdjapoug Djdjapoug | E-mail | Web | Středa v 4:13 | Reagovat

personal loans no faxing
<a href="https://personalloanplk.org/">personal loans bad credit</a>
loans personal loans
<a href="https://personalloanplk.org/">quick personal loans bad credit</a>   ’

564 Bredgibra Bredgibra | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:05 | Reagovat

payday loans cash advances - https://cashadvanceamericaavx.org/
cash advance loan <a href="https://cashadvanceamericaavx.org/">cash advance loans</a> ’

565 Zrianbep Zrianbep | E-mail | Pátek v 5:14 | Reagovat

buy viagra uk
http://viagra-withoutdoctor.net - viagra without a doctor prescription  viagra reviews 20 mg replies
<a href="http://viagra-withoutdoctor.net">viagra without a doctor prescription</a> - viagra dosage gender
viagra dose size forum actions

566 Vedrxabus Vedrxabus | E-mail | Web | Pátek v 12:59 | Reagovat

cash advance loans
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance online</a>
payday loans cash advances
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance payday loans online</a>     ’

567 viagra_india viagra_india | E-mail | Web | Pátek v 15:07 | Reagovat

I keep listening to the news update lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

568 ErneztCek ErneztCek | E-mail | Pátek v 16:08 | Reagovat

viagra 10mg price knowledge base
http://viagra-withoutdoctors.com - viagra without a doctor prescription usa
  viagra dosage gender
<a href="http://viagra-withoutdoctors.com">viagra no prescription
</a> - how to overcome ed
viagra information patients password

569 Bfrdpoug Bfrdpoug | E-mail | Web | Pátek v 20:16 | Reagovat

installment loans
<a href="https://installmentloannbbm.com/">installment payday loans</a>
bad credit personal installment loan
<a href=https://installmentloannbbm.com/>get installment loan</a>   ’

570 Frgrggut Frgrggut | E-mail | Web | Sobota v 2:07 | Reagovat

payday loans in - http://berpaydayloanlendersquickloans.com/
loanmax title loan <a href=http://berpaydayloanlendersquickloans.com/>payday direct</a> ’

571 VdedwsDove VdedwsDove | E-mail | Web | Sobota v 2:49 | Reagovat

bad credit lender no payday loan
<a href="https://zxepersonalloansonlinesmall.com/">fast cash payday loan</a>
loans
<a href=https://zxepersonalloansonlinesmall.com/>cash advance payday loans online</a>   ’

572 Veddrxabus Veddrxabus | E-mail | Web | Včera v 0:23 | Reagovat

cash advance
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance online</a>
cash advance loans
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance</a>     ’

573 VdedwsDove VdedwsDove | E-mail | Web | Včera v 12:52 | Reagovat

loan store
<a href="https://zxepersonalloansonlinesmall.com/">online loan</a>
online payday loan
<a href=https://zxepersonalloansonlinesmall.com/>personal installment loan</a>   ’

574 CcgCini CcgCini | E-mail | Web | Včera v 13:06 | Reagovat

guaranteed bad credit personal loans
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">poor credit personal loans</a>
fast cash personal loans
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">fast personal loans</a>     ’

575 CfcgCini CfcgCini | E-mail | Web | Včera v 19:55 | Reagovat

payday loans bad credit
<a href="https://evtinstallmentloan.com/">loan bad credit</a>
cash advance loans
<a href="https://evtinstallmentloan.com/">payday loans</a>     ’

576 Bfrddpoug Bfrddpoug | E-mail | Web | Včera v 20:11 | Reagovat

guaranteed loan approval online
<a href="https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/">quick loans online</a>
american advance payday loans
<a href=https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/>payday direct</a>   ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama