7,62mm pistole vz. 52 - 2. část

21. ledna 2010 v 17:13 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
Rozhodnutí o unifikaci vojenské výzbroje s armádou SSSR znamenalo mimo jiné orientaci na ráži 7,62mm Tokarev. Ironií osudu tak byl do výzbroje čs. armády přijat náboj, který sami Rusové tou dobou již opouštěli jako zastaralý a nevhodný. Již samotné rozměry tohoto střeliva značně komplikují konstrukci krátkých palných zbraní vzhledem k obvyklým ergonomickým požadavkům - celková délka náboje je 35 mm, což způsobuje neúměrné zvětšení rukojeti pistole, obsahující zásobník. Dalším problémem je vysoký výkon náboje, vyžadující masivně dimenzované součásti mechanismu, velké komorové tlaky, jež jsou příčinou enormní eroze hlavně především v oblasti přechodového kuželu, a malý průměr střely při značné kinetické energii, tedy vysoká průbojnost a nízká ranivost.

Náboj 7,62mm Tokarev (syn.: 7,62x25, 7,62 Tokarev, 7,62 Russian Auto Pistol, 7,62mm vz. 30, 7,62mm vz. 52, aj.) byl odvozen na samém konci 20. let od německého náboje 7,63mm Mauser, od něhož se nepatrně liší některými rozměry a především výrazně vyšším výkonem. Do výzbroje ruské armády byl přijat v roce 1930 společně s pistolí TT (Tula-Tokarev) vz. 30, později modifikovanou na TT vz. 33. Původní provedení náboje mělo mosaznou nábojnici a střelu s ocelovým pláštěm, plátovanou tombakem. V letech 2. světové války se náboj široce uplatnil především v samopalech a jeho produkce mnohonásobně vzrostla. Byly zavedeny další typy střel: s ocelovým tombakplátovaným pláštěm, olověnou košilkou a ocelovým jádrem (označovaná jako Pst), průbojně zápalná (P-41), a se stopovkou (PT). Vedle mosazi se začaly vyrábět nábojnice také z hlubokotažné oceli, buď plátované tombakem, nebo lakované. Náboj byl vyráběn i v dalších obvyklých vojenských provedeních, tedy jako školní, cvičný, zkušební, svědečný atd. Vyskytlo se i polské provedení se střelou obsahující slzný plyn. Ve vojenském provedení je zpravidla osazován 4,5mm zápalkou typu Berdan.
Střela o hmotnosti 5,6 g má počáteční rychlost mezi 455 a 500 m/s, v závislosti na laboraci a délce hlavně.
Do výzbroje československé armády byl náboj přijat oficiálně v roce 1951 pod označením 7,62mm vz. 52, a to ve dvojím provedení: první s mosaznou nábojnicí a střelou s plnoolověným jádrem, určené pro pistole, a druhé s lakovanou nábojnicí z hlubokotažné oceli a střelou s ocelovým jádrem a olověnou košilkou - tato varianta byla určena pro použití v samopalech 24 a 26. Výmetnou náplň u obou provedení tvořilo shodně buď 0,55 g nitrocelulózového prachu vz. 27/II, nebo 0,65 g prachu P1. Vojenské předpisy a normy tvrdily, že obě provedení jsou mezi sebou zaměnitelná, ovšem pozdější praxe ukázala, že to není tak jednoduché.
Střela s plnoolověným jádrem byla 14 mm dlouhá, s ocelovým jádrem vzrostla délka střely na 16,3 mm. Plášť střel byl vyráběn z měkké oceli, plátované tombakem nebo niklované. Maximální tlak je uváděn 2850 kg/cm2 (290 MPa), maximální dostřel 1800 metrů.

Obr. 10 - Náboj 7,62mm vz. 52, vlevo provedení se střelou s olověným jádrem, vpravo s ocelovým jádrem a Pb košilkou

Vývoj armádní pistole nyní musel překonat úskalí rekonstrukce systému na náboj Tokarev, mnohem delší a výkonnější než původní 9mm Parabellum. Předsériové ČZ 491 byly především podrobeny novým vojskovým zkouškám (probíhaly v březnu 1951 v pěchotním učilišti Bruntál), avšak výsledky byly totožné s předchozími a stejně vyznělo i závěrečné hodnocení. První exempláře zbraní rekonstruovaných na náboj Tokarev vznikly asi o měsíc později a zkoušet se začaly koncem května. Nesly označení ČZ 513.

Obr. 11 - ČZ 513, první provedení

První provedení ČZ 513 se ještě dosti podobá své předloze, pistoli ČZ 491. Hlavním rozdílem je rozměrnější rukojeť, vynucená větší délkou náboje. S tím souvisí změna konstrukce záchytu zásobníku, který se přesunul na spodek rukojeti. Důvod je prostý: zvětšení podélného rozměru rukojeti způsobilo, že původní tlačítkový záchyt by se ocitl mimo dosah palce střílející ruky. Hlaveň se oproti ČZ 491 prodloužila ze 110 na 120 mm, v rámci zjednodušení konstrukce a snížení počtu součástí byl vypuštěn výstražník. Střenky rukojeti jsou nadále dvojdílné, uchycené šrouby, ale jejich zadní partie netvoří hřbet rukojeti jako u ČZ 491. Toto provedení pistole má ještě dvojčinné spoušťové ústrojí (SA/DA).

Dalším konstrukčním ústupkem, který si vyžádal přechod na ráži 7,62mm Tokarev, byl návrat k jednočinnému (SA) spoušťovému ústrojí. Dvojčinný mechanismus představoval v 50. letech u armádních pistolí velmi pokrokový prvek, ale praktické zkoušky brzy ukázaly, že díky rozměrnému střelivu je vzdálenost mezi hřbetem rukojeti a jazýčkem spouště příliš velká pro ruku průměrného střelce. Zmenšit rukojeť nešlo, a aby bylo možno zavěsit spoušť více vzadu, museli konstruktéři obětovat funkci spoušťového napínání.

Obr. 12 - ČZ 513, druhé provedení

Druhé provedení pistole ČZ 513 má již pouze jednočinnou spoušť. Zjednodušil se tvar závěru, jehož boční plochy jsou vyšší a navazují přímo na rádius hřbetu. Také již nejsou stupňovité. Změnil se tvar a počet hmatníkových drážek, palečník kohoutu byl opatřen otvorem, na levé straně ve spodní části rukojeti přibylo oko na pojistnou šňůru. Exemplář uložený ve sbírkách VHÚ má výrobní číslo 9 a na levém boku závěru označení rid 513 (pozn.: písmena "rid" představovala krycí značku České zbrojovky ve Strakonicích). Tato pistole již nese prakticky všechny konstrukční znaky sériových pistolí vz. 52.

Vojskové zkoušky pistolí ČZ 513, probíhající na podzim roku 1951, jen potvrdily nepříznivý dojem z předchozích vývojových stadií konstrukce. Vykazovaly velmi špatnou funkci za ztížených podmínek (prašné prostředí, bláto, mráz a znečištění povýstřelovými zplodinami), projevila se velmi nízká životnost některých součástek, a ani zdaleka nedosahovaly kvalit pistolí TT vz. 33, s nimiž byly logicky porovnávány. Samotný uzamykací systém pistole, který v původní ráži 9mm Parabellum dostačoval a fungoval vcelku přijatelně, těžko snášel zatížení výkonným střelivem. Závěr byl v místech uzamčení vystaven příliš vysokému namáhání, jeho pravá část zde byla navíc oslabena výhozním okénkem. Uzamčení systému tedy téměř výhradně záviselo na levém uzamykacím válečku. Prakticky neřešitelný problém pak představovalo rozpínání stěn závěru při střelbě. Jediným pozitivním výsledkem zkoušek tak zůstaly testy přesnosti, jež dopadly nad očekávání dobře. Začátkem roku 1952 se dokonce na MNO zvažovalo zavedení licenční výroby pistolí TT, které řadou důležitých parametrů, zejména spolehlivostí a odolností, ČZ 513 převyšovaly. Uvedené řešení bylo nakonec zamítnuto jednak z důvodu obavy z vysokých nákladů na rozběh výroby, jednak proto, že příprava sériové produkce ČZ 513 byla již ve velmi pokročilém stadiu. Zůstává pouze s podivem, že jak Česká zbrojovka, tak armádní vedení ignorovaly nepříznivý průběh vývoje (konstruktéři i armádní specialisté si museli být dobře vědomi potíží, způsobených přechodem na výkonnější ráži) a nečekaly s přípravou výroby na závěry z vojskových zkoušek zbraně.
Problémy zjištěné během testování se částečně řešily použitím jiných, houževnatějších materiálů. Přesto během trvanlivostních zkoušek, prováděných přímo ve strakonické zbrojovce, docházelo opakovaně k prasknutí závěru v místech pod výhozním okénkem. Nepříznivé vektorové namáhání závěru, zjištěné výpočty J. Holečka, pak bylo ověřováno fotografickou metodou. Nakonec se však přece jen podařilo dosáhnout limitu životnosti 12 000 výstřelů.
Ministr národní obrany poté nařídil provedení nové vojskové zkoušky, jež proběhla v dubnu 1952. Během ní zkušební komise přece jen nakonec dospěla k závěru, že ČZ 513 je způsobilá k zavedení do výzbroje. Nakolik byl tento posudek výsledkem politických tlaků a nikoli objektivního zhodnocení vlastností zbraně, se dnes můžeme jen dohadovat. Na jeho základě byl dne 17. května 1952 vydán výnos MNO, jímž byla ČZ 513 zavedena do výzbroje ČSLA jako 7,62mm pistole vz. 52. Výnos rovněž vyjmenovával úpravy, které se měly na pistoli před náběhem sériové výroby provést - ale současně obsahoval i nařízení, aby byl započat vývoj pistole nové, založené na systému uzamčení Browning, jež by "...dosahovala stejných či lepších výsledků než pistole Tokarev."
Mezi nejvýraznější odlišnosti pistolí vz. 52 ze sériové produkce od předsériových ČZ 513 patřily střenky rukojeti z texgumoidu, upevněné k tělu zbraně pomocí pružného ocelového třmenu (místo dřívějších šroubů). Pistole vz. 52 se tak zařadila mezi nemnoho konstrukcí na poli zbrojní výroby, jež nepoužívají vůbec závitové spoje. Při zahájení sériové výroby byla rovněž povrchová úprava černěním nahrazena parkerizací (fosfátováním). Oko pro pojistnou šňůru se přesunulo z levé na spodní plochu rukojeti, hned za záchyt zásobníku.


Obr. 13 - 7,62mm pistole vz. 52


Obr. 14 - Uzamykací systém sériové pistole vz. 52

TTD pistole vz. 52:

Ráže: 7,62mm vz. 52 (7,62mm Tokarev)
Délka: 210 mm
Výška: 141 mm
Šířka: 29,3 mm
Délka hlavně: 120 mm
Počet drážek: 4, vpravo
Hmotnost (bez nábojů): 975 g
Kapacita: 8 nábojů

Kromě interních testů byly prostřednictvím VTÚ (jak bylo v 50. letech obvyklé) odeslány čtyři kusy předsériových pistolí ke zkouškám do SSSR. Hodnocení neobsahovalo nic překvapivého a v podstatě odpovídalo výsledkům vlastních vojskových zkoušek: opět byla konstatována nespolehlivost funkce za ztížených podmínek, zbytečná složitost mechanismu a nedostatečná trvanlivost klíčových součástí.

Produkce pistolí vz. 52 probíhala v České zbrojovce ve Strakonicích, převážně v letech 1952 - 1955, přičemž poslední drobné úpravy se na zbrani prováděly ještě během výroby nulté série. Stala se jedním z posledních počinů tamní továrny na poli zbrojní výroby. Brzy poté byla výroba vojenských i civilních ručních zbraní přenesena do původně pobočného závodu Uherského Brodu.
Pistolí vz. 52 bylo celkově vyrobeno kolem 200 000 kusů, což představuje poměrně úctyhodný počet. Drtivou většinu uvedeného množství převzala čs. armáda, nezjištěný, ovšem pravděpodobně zanedbatelný objem byl určen pro export. Konkrétní údaje o tomto vývozu podléhají dodnes utajení.
Sériové pistole mají alfanumerický systém číslování, kdy za písmenem označujícím výrobní blok následuje pětimístné výrobní číslo zbraně. Výrobní číslo je umístěno na levé straně rámu nad přední úponou lučíku. Vpravo od výrobního čísla se nachází krycí kód "rid", udávající výrobce. Na pravé straně rámu nad lučíkem bývá vyražen vojenský vlastnický znak v podobě dvou zkřížených mečů (používal se od 20. října 1948 pro označení veškerého materiálu patřícího vojenské správě).
Vedle standartního provedení byly v omezených počtech vyráběny také cvičné verze, se silně zúženým ústím hlavně (kvůli zajištění samonabíjecí funkce při střelbě cvičnou municí), a rovněž varianta v ráži .22 Long Rifle (s excentricky uloženou hlavní).

Jaká vlastně byla pistole vz. 52 z pohledu uživatele? Obdivovaná i zatracovaná, jako ostatně mnoho vojenských zbraní. Řada těch, kdo s ní přišli během služby v armádě do bližšího kontaktu, pozitivně hodnotila její přesnost - rozptyl střelby se, za předpokladu dobrého technického stavu zbraně, skutečně pohyboval v hodnotách obvyklých spíše u sportovních zbraní. Jiní se ošklíbali nad její váhou (co ale čekat od vojenské zbraně na výkonný náboj, ostatně necelý kilogram zase není tak moc) a dosti nepovedenou ergonomií.
Rukojeť dvaapadesátky je opravdu poněkud neforemná a nepřispívá k uživatelskému komfortu ani k přirozenému ovládání zbraně. Na vině je, jak jinak, rozměrné střelivo, ovšem nelze se ubránit dojmu, že konstruktéři mohli v tomto směru udělat přece jen o trochu více. Obtížnost rozborky je pak zcela samostatnou kapitolou, jedná se o úkon hodný skutečně manuálně zručného člověka, nemluvě vůbec o faktu, že u opotřebovaných pistolí dochází čas od času během rozborky k vypadnutí a ztrátě uzamykacích válečků. Zpětný ráz představuje mohutný kopanec, jehož zvládnutí si žádá pořádného chlapa.
Nízká spolehlivost a životnost systému provázela tento typ zbraně celou jeho kariéru. Závěr a hlaveň neměly žádnou pevnostní rezervu, často se na nich po střelbě objevovaly vlasové trhliny, a pokud si toho uživatel nevšiml včas (nebo tento fakt dokonce ignoroval), mohlo dojít i k roztržení hlavně či prasknutí závěru s fatálními následky pro střelce. Uzamykací válečky i opěrné plochy na vnitřních stěnách závěru se rychle odíraly a omačkávaly, což zvětšovalo závěrovou vůli. Ke všem těmto jevům do značné míry přispívalo i poměrně rozšířené používání samopalové munice ke střelbě z pistolí. Obě provedení náboje jsou sice laborována na shodný výkon, ovšem, jak už jsme si řekli, liší se provedením střely. Zatímco pistolový náboj má střelu s plnoolověným jádrem o celkové délce 14 mm, náboj určený pro samopaly (těchto nábojů bylo vyrobeno mnohonásobně větší množství, a po vyřazení samopalů 24 a 26 z výzbroje jich spousty zůstaly v armádních skladech) je osazen střelou s ocelovým jádrem a olověnou košilkou, jež se kvůli zachování stejné hmotnosti prodloužila na 16,3 mm. Samopalová střela je tedy celkově tužší (hůře se stlačuje v přechodovém kuželu) a díky větší délce má i delší vodicí část. Vyznačuje se tedy výrazně vyšším průtlačným odporem ve vývrtu a více zatěžuje již beztak neúměrně namáhaný mechanismus. Za předpokladu pečlivé údržby, pravidelné kontroly a používání správného střeliva ale poskytovala zbraň vcelku dobré služby.
Kvůli své hmotnosti, toporné rukojeti, silnému zpětnému rázu a ne právě elegantnímu vzhledu obdržela pistole vz. 52 od vojáků poněkud nelichotivou přezdívku "Pařeznice" (pozn.: pařeznice je původně těžký nástroj určený k dobývání pařezů, spojuje v sobě vlastnosti dřevorubecké sekery a krumpáče). Svým způsobem však posloužila za etalon střeleckých dovedností - kdo se uměl trefovat s "pařeznicí", ten dokázal nastřílet s čímkoli.

Obr. 15 - Pouzdra pro pistoli vz. 52: vlevo starší textilní varianta, vpravo pozdější a rozšířenější celokožená

Ve druhé polovině 60. let se pistole vz. 52 dočkala pokusu o zpětnou transformaci na původní náboj 9mm Parabellum. V Prototypě Brno byla vyrobena zkušební dvanáctikusová série, označovaná jako vz. 52/67. Tyto snahy však nepřekročily stadium zkoušek a na skutečný návrat k původní ráži si musela pistole počkat do 90. let, kdy se jako ČZ 52 objevila na civilním trhu (takřka výhradně šlo o zbraně z vojenských přebytků, uvolněné ke komerčnímu výprodeji). K těmto pistolím byly a stále jsou nabízeny výměnné hlavně v ráži 9mm Luger (pozn.: civilní označení náboje 9mm Parabellum dle C.I.P.).

Pistole vz. 52 zůstaly v armádní výzbroji i po roce 1990, zejména z důvodu nedostatku modernějších typů pobočných zbraní. Část jich prodělala komplexní opravy (celková repase, výměna součástek na hranici životnosti) ve Vojenském opravárenském závodě Moldava nad Bodvou (Slovensko). Tyto pistole se dají snadno rozeznat podle vyražené značky VOZ, případně doplněné vročením opravy. Kromě toho byl u nich v rámci oprav původní parkerizovaný povrch nahrazen černěným. Pro vybavení plně profesionální armády se s nimi již nepočítalo, jenže - generální štáb míní a osud mění. Ještě zcela nedávno se "pařeznice" objevily v rukou příslušníků týlových jednotek AČR v Iráku a Afghánistánu.

Martin Hessler
 

23 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (986)
Zobrazit starší komentáře

901 Gbcspoot Gbcspoot | E-mail | Web | 20. února 2018 v 4:30 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">online loans</a>
big payday loan company <a href="https://loanonline.us.org/">advance cash payday loan</a>
OK’

902 Mndmisawl Mndmisawl | E-mail | Web | 20. února 2018 v 17:23 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
payday cash loans <a href="https://loanonline.us.org/">payday loan online</a>

903 GrdOnerb GrdOnerb | E-mail | Web | 22. února 2018 v 20:02 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis</a>
cialis professional canada fda
<a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis</a> OK’

904 George George | E-mail | Web | 23. února 2018 v 16:55 | Reagovat

Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover  taking time and actual effort to make an excellent article but what can I say I procrastinate alot and not at all seem to get something done.

905 Gbdjoiche Gbdjoiche | E-mail | Web | 23. února 2018 v 18:30 | Reagovat

cialis brand online - http://cialisonlineoansx.com/
cialis generic <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis online</a> ’

906 Gbmalets Gbmalets | E-mail | Web | 24. února 2018 v 0:45 | Reagovat

cialis testimonials - http://buycialisomskc.com/
cialis uk <a href=http://buycialisomskc.com/>cialis online</a> ’

907 Charles Charles | E-mail | Web | 25. února 2018 v 8:02 | Reagovat

Only  wanna  tell  that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

908 clarkericky clarkericky | E-mail | Web | 27. února 2018 v 12:09 | Reagovat

Hi there very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also¡KI am glad to search out a lot of helpful information here in the put up, we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

909 Dvssuele Dvssuele | E-mail | Web | 27. února 2018 v 19:42 | Reagovat

cheap brand name viagra
<a href=http://cheaperectilepills.com/>otc erectile pills</a>
generic viagra from canada
<a href="http://cheaperectilepills.com/">viagra 100mg price</a> OK’

910 OndcIdomi OndcIdomi | E-mail | Web | 1. března 2018 v 2:53 | Reagovat

viagra 100 mg
http://freeerectilepills.com/
sublingual viagra
<a href="http://freeerectilepills.com/#">viagra online</a> OK’

911 Fbdhindy Fbdhindy | E-mail | Web | 1. března 2018 v 11:07 | Reagovat

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ 100mg viagra <a href=http://cheaperectilepills.com/>over counter erectile pills</a> ok’

912 Fvvsuele Fvvsuele | E-mail | Web | 2. března 2018 v 19:48 | Reagovat

viagra brand secure
<a href=http://buyerectionpills.com/>erectile dysfunction</a>
viagra trial
<a href="http://buyerectionpills.com/">viagra online</a> OK’

913 Fvvsuele Fvvsuele | E-mail | Web | 2. března 2018 v 22:48 | Reagovat

buy viagra soft tabs
<a href=http://buyerectionpills.com/>generic viagra</a>
viagra side effects
<a href="http://buyerectionpills.com/">cialis online</a> OK’

914 PplDyemah PplDyemah | E-mail | Web | 3. března 2018 v 21:22 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction medicines</a>
viagra online buy
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">viagra online</a> OK’

915 AdminlDew AdminlDew | E-mail | Web | 4. března 2018 v 1:21 | Reagovat

Знакомства в Москве. Сайт знакомств в Москве бесплатно, без регистрации, для серьезных отношений.
https://loveawake.ru/znakomstva/moskva - Знакомства в Москве. Сайт знакомств в Москве бесплатно, без регистрации, для серьезных отношений.>>>

916 Joseph Joseph | E-mail | Web | 6. března 2018 v 7:42 | Reagovat

Very efficiently written post. It will be valuable to anyone who usess it, as well as myself. Keep doing what you are doing  i will definitely read more posts.

917 DennisSpoip DennisSpoip | E-mail | Web | 6. března 2018 v 18:04 | Reagovat

<a href=" http://goo.gl/ghDY0 ">essay writing on teachers</a>

918 George George | E-mail | Web | 7. března 2018 v 23:40 | Reagovat

Amazing YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for daily updates, as I dont want to fail to take this series.

919 George George | E-mail | Web | 8. března 2018 v 17:19 | Reagovat

As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can aid me. Thank you

920 RvuDyemah RvuDyemah | E-mail | Web | 9. března 2018 v 20:34 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">buy viagra online</a>
how much does viagra cost
<a href="http://onlineviaqer.com/">generic viagra online</a> OK’

921 StevenPeero StevenPeero | E-mail | 10. března 2018 v 18:02 | Reagovat

<a href=http://art.irk.dating/dosug/>Проститутки Иркутска</a>

922 LmmDyemah LmmDyemah | E-mail | Web | 14. března 2018 v 0:56 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">generic viagra online</a>
where to buy viagra online
<a href="http://viagracefo.com/">viagra pills</a> OK’

923 bldm33 bldm33 | E-mail | Web | 17. března 2018 v 1:12 | Reagovat

Middle of the power of medication mark-down programs, we can come forward you significant discounts touched in the head of representative superior http://generic-viagra.us.org/ sildenafil  prices. Our shop pass network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://generic-viagra.us.org/ >viagra online</a> and medication. Wholly their parleying efforts with eminently pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an unexceptional of less 50% nutty to you in behalf of free.

924 LmmDyemah LmmDyemah | E-mail | Web | 21. března 2018 v 2:38 | Reagovat

alternatives to viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">online viagra</a>
cheapest generic viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra pills</a> OK’

925 Hnnspoot Hnnspoot | E-mail | Web | 23. března 2018 v 4:18 | Reagovat

<a href="https://needmoney.us.com/">need payday loan today</a>
payday loans no faxing <a href="https://needmoney.us.com/">need a quick loan</a>
OK’

926 Dianeror Dianeror | E-mail | 25. března 2018 v 7:10 | Reagovat

Our companion ladies are best of the best. We have the greatest respect for our customers' personal privacy, as well as the personal privacy of our women.

https://www.minds.com/blog/view/822806876091060224

927 kamagra gold 100mg side effects kamagra gold 100mg side effects | E-mail | Web | 28. března 2018 v 2:59 | Reagovat

kamagra in usa kaufen
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly novi sad</a>
kamagra gold jelly
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra reviews users</a>
kamagra oral jelly 100mg uk

928 Hnbsuele Hnbsuele | E-mail | Web | 29. března 2018 v 20:28 | Reagovat

buying brand viagra
<a href=http://vigraviagra.com/>viagra generic</a>
buy viagra online without prescription
<a href="http://vigraviagra.com/">generic viagra</a> OK’

929 zomqimarl zomqimarl | E-mail | Web | 31. března 2018 v 20:11 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">order cheap essay</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">order cheap essay</a>

930 korzimarl korzimarl | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 3:37 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">essay online for cheap</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">essay online for cheap</a>

931 o0zimarl o0zimarl | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 16:01 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">write me an essay cheapest</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">write me an essay cheapest</a>

932 Thomas Thomas | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 18:19 | Reagovat

Amazing YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for daily updates, as I dont want to fail to take this series.

933 Samuellop Samuellop | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 7:55 | Reagovat

За 7 дней обучим новой интернет-профессии оформитель и трудоустроим.

После прохождения тренинга - вы будете зарабатывать на картинках, работая 2-3 часа, от 1500 руб./день.  

Обратите внимание: если вы добросовестно изучите все материалы и начнете практиковать, то шансов на неудачу практически не будет. Вы в любом случае начнете зарабатывать деньги.  Если вы все таки не сможете ничего заработать, то автор вернет вам потраченные деньги за приобретенный тренинг - в ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ!

Записаться можно <a href=http://mail.routinetech.ru/lists/jq724b37w4d9a/subscribe> << здесь! >> </a>

934 Aaegb#gennico[YodeSR,3,4] Aaegb#gennico[YodeSR,3,4] | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 8:03 | Reagovat

furosemide cheap lasix furosemide <a href=http://lasixf.com/#>buy lasix</a> furosemide medication <a href=http://furosemide40.com/#>furosemide medication</a> lasix medicine side effects.

935 Aabal#gennico Aabal#gennico | E-mail | Web | 7. dubna 2018 v 18:07 | Reagovat

which personal loan bad credit loans bad credit <a href=http://loansbadcredit1.com/#>loans bad credit</a> personal loan bad credit forum number of installment loans installment loans <a href=http://installmentloanse.com/#>installment loans</a> installment loans experts

936 Jamespayog Jamespayog | E-mail | Web | 7. dubna 2018 v 23:26 | Reagovat

Invitamos a La Clinica Estetica, en Marbella, el centro más prestigioso de eliminar las celulitis de las piernas, quitar la celulitis  España y en Europa. Desea Explicar mucho más aclaración, sobre de : tratamiento anticelulitis marbella celulitis marbella o en fuengirola, medicina estética corporal marbella o en sotogrande. Tratamiento para celulitis marbella micropigmentación capilar marbella y en estepona, medicina estética corporal en marbella o en fuengirola. Se puede escribir por correo electrónico : beauty@marbea.es o por ejemplo TFN-:: 0034 670988153 Messenger Facebook WhatsApp o además por tel./fax;_:: +34 951913089
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>micropigmentación capilar Marbella</a>
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>micropigmentación capilar</a>
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>Marbella</a>

937 PhilipHaura PhilipHaura | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 17:48 | Reagovat

<a href=https://doc23.ru>Купить свидетельство, диплом курсов косметолога-визажиста Санкт-Петербург </a> - Купить свидетельство, диплом курсов логистики Краснодар

938 bsdfInfet bsdfInfet | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 8:50 | Reagovat

viagra for men <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra brands</a> purchase viagra <a href=http://viagapharmaked.com/#>viagra online canadian pharmacy</a> OK’

939 bsrshook bsrshook | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 0:14 | Reagovat

mail order viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra brand 100 mg 4 pill</a> buy viagra without prescription <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap brand pfizer viagra</a> OK’

940 bdchindy bdchindy | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 17:18 | Reagovat

does generic viagra work <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">cheap viagra professional</a> free viagra samples <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>generic viagra no prescription</a> OK’

941 DavidFoelo DavidFoelo | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 13:52 | Reagovat

q http://mkbs.net/pharmacy/# buy rx online no prior prescription

942 BarbaraLig BarbaraLig | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 16:00 | Reagovat

http://ripkj.tk - your Aliexpress star sales...

943 DavidFoelo DavidFoelo | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 4:53 | Reagovat

p http://mkbs.net/doxycycline/# doxycycline online

944 fdwshook fdwshook | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 15:45 | Reagovat

viagra 100mg side effects <a href="http://viagraveikd.com/#">cheap viagra</a> viagra online discount <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra</a>

945 Jesusemody Jesusemody | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 19:48 | Reagovat

fonlht <a href= http://levitrarun.com# >buy levitra bing</a>

946 Jesusemody Jesusemody | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 23:33 | Reagovat

sfpjpw <a href=  http://genericviagrarun.com# >generic viagra</a>

947 iosshook iosshook | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 16:31 | Reagovat

price of viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra price</a> purchase viagra professional generic viagra

948 BarbaraLig BarbaraLig | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 4:15 | Reagovat

http://r1cg6.tk - your Aliexpress star sales...

949 Jesusemody Jesusemody | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 22:33 | Reagovat

hgtt http://cialisxtl.com cialis free trial

950 DustinPrifs DustinPrifs | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 10:56 | Reagovat

n http://viagrahlc.com best place to buy viagra online

951 DustinPrifs DustinPrifs | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 12:04 | Reagovat

h http://pharmacyhlc.com online pharmacy

952 Paul Paul | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 15:42 | Reagovat

Only  wanna  tell  that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

953 DustinPrifs DustinPrifs | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 22:57 | Reagovat

s http://writemyessayhlc.com check for plagiarism

954 DustinPrifs DustinPrifs | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 11:50 | Reagovat

a http://writemyessayhlc.com write my essay

955 Collinagone Collinagone | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 14:57 | Reagovat

b <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx270.html >usa online pharmacy</a> buy medicine from india

956 DonaldAmoff DonaldAmoff | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 17:13 | Reagovat

x <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx276.html >need to order meds overnight</a> discount prescription drugs

957 Collinagone Collinagone | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 17:14 | Reagovat

j <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx45.html >online pharmacy no prescription needed</a> canadian rx connection

958 ClaudeLak ClaudeLak | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 17:24 | Reagovat

s <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx285.html >prescriptions from canada</a> atlantic drugstore

959 DonaldAmoff DonaldAmoff | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 22:26 | Reagovat

m <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx217.html >indian pharmacies online</a> best canadian pharmacy online

960 DonaldAmoff DonaldAmoff | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 1:48 | Reagovat

g <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx112.html >european pharmacies online</a> meds online

961 ClaudeLak ClaudeLak | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 4:14 | Reagovat

s <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx182.html >ordering antibiotics from mexico</a> canadian pharmacy en espanol

962 ClaudeLak ClaudeLak | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 6:37 | Reagovat

k <a href= http://valsource.net/pharmacy/rx171.html >online pharmacy philippines</a> cheap medicine from mexico

963 Georgenow Georgenow | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 11:29 | Reagovat

p <a href= http://cabanamakarios.com/med/rx737.html >levitra nombre generico</a> best online pharmacy india

964 Mark Mark | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 12:42 | Reagovat

I relish, cause I discovered just what I used to be taking a look for. You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

965 Randyanant Randyanant | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 13:52 | Reagovat

i <a href= http://cabanamakarios.com/med/rx715.html >are ed drugs tired pca</a> canadian superstore pharmacy reviews

966 Randyanant Randyanant | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 22:12 | Reagovat

q <a href= http://cabanamakarios.com/med/rx714.html >low cost ed meds</a> generic meds without a prescription

967 ClaudeLak ClaudeLak | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 22:44 | Reagovat

w <a href= http://cabanamakarios.com/med/rx499.html >ben stiller viagra</a> online pharmacy 4 u

968 nsafmisawl nsafmisawl | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 8:17 | Reagovat

https://ttsitworldwide.com/
no fax payday loan today <a href="https://ttsitworldwide.com/">florida payday loans</a>

969 mmkmisawl mmkmisawl | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 19:59 | Reagovat

100 guaranteed payday loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loan nevada dc</a> bad credit personal loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">nevada payday loans</a>

970 mmkmisawl mmkmisawl | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 4:54 | Reagovat

freedom debt relief <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loan nevada dc</a> payday loans online same day <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans</a>

971 Ralphrhist Ralphrhist | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 14:58 | Reagovat

mail order prescription drugs from canada <a href= http://mkbs.net/pharmacy/# >cheap drugs</a> surprise

972 bysCoomi bysCoomi | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 12:04 | Reagovat

payday loans no faxing <a href="https://cashadvanceonline.us.org/#">loans online</a> www paydayloan com <a href=https://cashadvanceonline.us.org/#>loan</a>

973 Leonarddut Leonarddut | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 17:18 | Reagovat

j http://www.harryhervey.org/levitra/# levitra jsdfj

974 lrmcInsor lrmcInsor | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 18:42 | Reagovat

viagra sans ordonnance https://www.vieillemaman.com/ acheter viagra en ligne

975 ehrmisawl ehrmisawl | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 19:31 | Reagovat

bad credit history payday loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loan</a> online payday loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">quick payday loan</a>

976 bsfInsor bsfInsor | E-mail | Web | 2. května 2018 v 9:57 | Reagovat

viagra brand <a href="http://viagrapfhze.com/#">cheap generic viagra</a> viagra samples <a href=http://viagrapfhze.com/#>buy generic viagra</a>

977 bsfInsor bsfInsor | E-mail | Web | 3. května 2018 v 14:49 | Reagovat

generic viagra soft tabs <a href="http://viagrapfhze.com/#">cheapest viagra</a> generic viagra rx <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra soft</a>

978 bsfInsor bsfInsor | E-mail | Web | 3. května 2018 v 21:43 | Reagovat

viagra alternatives <a href="http://viagrapfhze.com/#">low price viagra</a> brand name viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>soft tabs viagra</a>

979 vplEnlify vplEnlify | E-mail | Web | 9. května 2018 v 1:33 | Reagovat

where to buy viagra online <a href="http://canadiannowv.com/#">safe generic viagra</a> viagra soft gel tabs <a href="http://canadiannowv.com/#">generic viagra overnight</a>

980 gelenlwaymn gelenlwaymn | E-mail | Web | 11. května 2018 v 0:17 | Reagovat

Дорогие жители нашей страны скоро осталось до престоящего курортного сезона в связи с этим вопрос кто куда хочет поехать отдыхать?
Подумываем с сыном отправиться провести отпуск, кто где ищет <a href=https://vk.com/otdyh_i_zhile_gelendzhik>жилье в геленджике</a>?
Боюсь что обманут сейчас столько воров страшно бронировать.

981 llqmisawl llqmisawl | E-mail | Web | 12. května 2018 v 2:15 | Reagovat

personal loans poor credit <a href="https://cashloansonline.us.org/#">direct lender payday loans</a> usa payday advance <a href="https://cashloansonline.us.org/#">legitimate payday loans online no credit check</a>

982 CharlesGipsy CharlesGipsy | E-mail | Web | 12. května 2018 v 7:58 | Reagovat

fxbvdu <a href=  http://onphvia.com# >buy viagra</a>

983 Markconee Markconee | E-mail | Web | 15. května 2018 v 20:35 | Reagovat

is erectile dysfunction normal
<a href=http://edpils-gg.com/>ed drugs generic</a>
is erectile dysfunction covered by insurance
<a href="http://edpils-gg.com/">erectile pills without a doctor prescription</a>

984 Wilmerhomma Wilmerhomma | E-mail | Web | 17. května 2018 v 22:54 | Reagovat

r http://mkbs.net/lyrica/# discount coupons

985 brdInsor brdInsor | E-mail | Web | Včera v 5:11 | Reagovat

viagra for sale <a href="https://aluixnetwork.com/#">generic viagra</a> generic viagra 100mg <a href=https://aluixnetwork.com/#>п»їviagra</a>

986 brdInsor brdInsor | E-mail | Web | Včera v 23:05 | Reagovat

buy viagra now <a href="https://aluixnetwork.com/#">cheap viagra</a> viagra order <a href=https://aluixnetwork.com/#>buy cheap viagra online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama