7,62mm pistole vz. 52 - 2. část

21. ledna 2010 v 17:13 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
Rozhodnutí o unifikaci vojenské výzbroje s armádou SSSR znamenalo mimo jiné orientaci na ráži 7,62mm Tokarev. Ironií osudu tak byl do výzbroje čs. armády přijat náboj, který sami Rusové tou dobou již opouštěli jako zastaralý a nevhodný. Již samotné rozměry tohoto střeliva značně komplikují konstrukci krátkých palných zbraní vzhledem k obvyklým ergonomickým požadavkům - celková délka náboje je 35 mm, což způsobuje neúměrné zvětšení rukojeti pistole, obsahující zásobník. Dalším problémem je vysoký výkon náboje, vyžadující masivně dimenzované součásti mechanismu, velké komorové tlaky, jež jsou příčinou enormní eroze hlavně především v oblasti přechodového kuželu, a malý průměr střely při značné kinetické energii, tedy vysoká průbojnost a nízká ranivost.

Náboj 7,62mm Tokarev (syn.: 7,62x25, 7,62 Tokarev, 7,62 Russian Auto Pistol, 7,62mm vz. 30, 7,62mm vz. 52, aj.) byl odvozen na samém konci 20. let od německého náboje 7,63mm Mauser, od něhož se nepatrně liší některými rozměry a především výrazně vyšším výkonem. Do výzbroje ruské armády byl přijat v roce 1930 společně s pistolí TT (Tula-Tokarev) vz. 30, později modifikovanou na TT vz. 33. Původní provedení náboje mělo mosaznou nábojnici a střelu s ocelovým pláštěm, plátovanou tombakem. V letech 2. světové války se náboj široce uplatnil především v samopalech a jeho produkce mnohonásobně vzrostla. Byly zavedeny další typy střel: s ocelovým tombakplátovaným pláštěm, olověnou košilkou a ocelovým jádrem (označovaná jako Pst), průbojně zápalná (P-41), a se stopovkou (PT). Vedle mosazi se začaly vyrábět nábojnice také z hlubokotažné oceli, buď plátované tombakem, nebo lakované. Náboj byl vyráběn i v dalších obvyklých vojenských provedeních, tedy jako školní, cvičný, zkušební, svědečný atd. Vyskytlo se i polské provedení se střelou obsahující slzný plyn. Ve vojenském provedení je zpravidla osazován 4,5mm zápalkou typu Berdan.
Střela o hmotnosti 5,6 g má počáteční rychlost mezi 455 a 500 m/s, v závislosti na laboraci a délce hlavně.
Do výzbroje československé armády byl náboj přijat oficiálně v roce 1951 pod označením 7,62mm vz. 52, a to ve dvojím provedení: první s mosaznou nábojnicí a střelou s plnoolověným jádrem, určené pro pistole, a druhé s lakovanou nábojnicí z hlubokotažné oceli a střelou s ocelovým jádrem a olověnou košilkou - tato varianta byla určena pro použití v samopalech 24 a 26. Výmetnou náplň u obou provedení tvořilo shodně buď 0,55 g nitrocelulózového prachu vz. 27/II, nebo 0,65 g prachu P1. Vojenské předpisy a normy tvrdily, že obě provedení jsou mezi sebou zaměnitelná, ovšem pozdější praxe ukázala, že to není tak jednoduché.
Střela s plnoolověným jádrem byla 14 mm dlouhá, s ocelovým jádrem vzrostla délka střely na 16,3 mm. Plášť střel byl vyráběn z měkké oceli, plátované tombakem nebo niklované. Maximální tlak je uváděn 2850 kg/cm2 (290 MPa), maximální dostřel 1800 metrů.

Obr. 10 - Náboj 7,62mm vz. 52, vlevo provedení se střelou s olověným jádrem, vpravo s ocelovým jádrem a Pb košilkou

Vývoj armádní pistole nyní musel překonat úskalí rekonstrukce systému na náboj Tokarev, mnohem delší a výkonnější než původní 9mm Parabellum. Předsériové ČZ 491 byly především podrobeny novým vojskovým zkouškám (probíhaly v březnu 1951 v pěchotním učilišti Bruntál), avšak výsledky byly totožné s předchozími a stejně vyznělo i závěrečné hodnocení. První exempláře zbraní rekonstruovaných na náboj Tokarev vznikly asi o měsíc později a zkoušet se začaly koncem května. Nesly označení ČZ 513.

Obr. 11 - ČZ 513, první provedení

První provedení ČZ 513 se ještě dosti podobá své předloze, pistoli ČZ 491. Hlavním rozdílem je rozměrnější rukojeť, vynucená větší délkou náboje. S tím souvisí změna konstrukce záchytu zásobníku, který se přesunul na spodek rukojeti. Důvod je prostý: zvětšení podélného rozměru rukojeti způsobilo, že původní tlačítkový záchyt by se ocitl mimo dosah palce střílející ruky. Hlaveň se oproti ČZ 491 prodloužila ze 110 na 120 mm, v rámci zjednodušení konstrukce a snížení počtu součástí byl vypuštěn výstražník. Střenky rukojeti jsou nadále dvojdílné, uchycené šrouby, ale jejich zadní partie netvoří hřbet rukojeti jako u ČZ 491. Toto provedení pistole má ještě dvojčinné spoušťové ústrojí (SA/DA).

Dalším konstrukčním ústupkem, který si vyžádal přechod na ráži 7,62mm Tokarev, byl návrat k jednočinnému (SA) spoušťovému ústrojí. Dvojčinný mechanismus představoval v 50. letech u armádních pistolí velmi pokrokový prvek, ale praktické zkoušky brzy ukázaly, že díky rozměrnému střelivu je vzdálenost mezi hřbetem rukojeti a jazýčkem spouště příliš velká pro ruku průměrného střelce. Zmenšit rukojeť nešlo, a aby bylo možno zavěsit spoušť více vzadu, museli konstruktéři obětovat funkci spoušťového napínání.

Obr. 12 - ČZ 513, druhé provedení

Druhé provedení pistole ČZ 513 má již pouze jednočinnou spoušť. Zjednodušil se tvar závěru, jehož boční plochy jsou vyšší a navazují přímo na rádius hřbetu. Také již nejsou stupňovité. Změnil se tvar a počet hmatníkových drážek, palečník kohoutu byl opatřen otvorem, na levé straně ve spodní části rukojeti přibylo oko na pojistnou šňůru. Exemplář uložený ve sbírkách VHÚ má výrobní číslo 9 a na levém boku závěru označení rid 513 (pozn.: písmena "rid" představovala krycí značku České zbrojovky ve Strakonicích). Tato pistole již nese prakticky všechny konstrukční znaky sériových pistolí vz. 52.

Vojskové zkoušky pistolí ČZ 513, probíhající na podzim roku 1951, jen potvrdily nepříznivý dojem z předchozích vývojových stadií konstrukce. Vykazovaly velmi špatnou funkci za ztížených podmínek (prašné prostředí, bláto, mráz a znečištění povýstřelovými zplodinami), projevila se velmi nízká životnost některých součástek, a ani zdaleka nedosahovaly kvalit pistolí TT vz. 33, s nimiž byly logicky porovnávány. Samotný uzamykací systém pistole, který v původní ráži 9mm Parabellum dostačoval a fungoval vcelku přijatelně, těžko snášel zatížení výkonným střelivem. Závěr byl v místech uzamčení vystaven příliš vysokému namáhání, jeho pravá část zde byla navíc oslabena výhozním okénkem. Uzamčení systému tedy téměř výhradně záviselo na levém uzamykacím válečku. Prakticky neřešitelný problém pak představovalo rozpínání stěn závěru při střelbě. Jediným pozitivním výsledkem zkoušek tak zůstaly testy přesnosti, jež dopadly nad očekávání dobře. Začátkem roku 1952 se dokonce na MNO zvažovalo zavedení licenční výroby pistolí TT, které řadou důležitých parametrů, zejména spolehlivostí a odolností, ČZ 513 převyšovaly. Uvedené řešení bylo nakonec zamítnuto jednak z důvodu obavy z vysokých nákladů na rozběh výroby, jednak proto, že příprava sériové produkce ČZ 513 byla již ve velmi pokročilém stadiu. Zůstává pouze s podivem, že jak Česká zbrojovka, tak armádní vedení ignorovaly nepříznivý průběh vývoje (konstruktéři i armádní specialisté si museli být dobře vědomi potíží, způsobených přechodem na výkonnější ráži) a nečekaly s přípravou výroby na závěry z vojskových zkoušek zbraně.
Problémy zjištěné během testování se částečně řešily použitím jiných, houževnatějších materiálů. Přesto během trvanlivostních zkoušek, prováděných přímo ve strakonické zbrojovce, docházelo opakovaně k prasknutí závěru v místech pod výhozním okénkem. Nepříznivé vektorové namáhání závěru, zjištěné výpočty J. Holečka, pak bylo ověřováno fotografickou metodou. Nakonec se však přece jen podařilo dosáhnout limitu životnosti 12 000 výstřelů.
Ministr národní obrany poté nařídil provedení nové vojskové zkoušky, jež proběhla v dubnu 1952. Během ní zkušební komise přece jen nakonec dospěla k závěru, že ČZ 513 je způsobilá k zavedení do výzbroje. Nakolik byl tento posudek výsledkem politických tlaků a nikoli objektivního zhodnocení vlastností zbraně, se dnes můžeme jen dohadovat. Na jeho základě byl dne 17. května 1952 vydán výnos MNO, jímž byla ČZ 513 zavedena do výzbroje ČSLA jako 7,62mm pistole vz. 52. Výnos rovněž vyjmenovával úpravy, které se měly na pistoli před náběhem sériové výroby provést - ale současně obsahoval i nařízení, aby byl započat vývoj pistole nové, založené na systému uzamčení Browning, jež by "...dosahovala stejných či lepších výsledků než pistole Tokarev."
Mezi nejvýraznější odlišnosti pistolí vz. 52 ze sériové produkce od předsériových ČZ 513 patřily střenky rukojeti z texgumoidu, upevněné k tělu zbraně pomocí pružného ocelového třmenu (místo dřívějších šroubů). Pistole vz. 52 se tak zařadila mezi nemnoho konstrukcí na poli zbrojní výroby, jež nepoužívají vůbec závitové spoje. Při zahájení sériové výroby byla rovněž povrchová úprava černěním nahrazena parkerizací (fosfátováním). Oko pro pojistnou šňůru se přesunulo z levé na spodní plochu rukojeti, hned za záchyt zásobníku.


Obr. 13 - 7,62mm pistole vz. 52


Obr. 14 - Uzamykací systém sériové pistole vz. 52

TTD pistole vz. 52:

Ráže: 7,62mm vz. 52 (7,62mm Tokarev)
Délka: 210 mm
Výška: 141 mm
Šířka: 29,3 mm
Délka hlavně: 120 mm
Počet drážek: 4, vpravo
Hmotnost (bez nábojů): 975 g
Kapacita: 8 nábojů

Kromě interních testů byly prostřednictvím VTÚ (jak bylo v 50. letech obvyklé) odeslány čtyři kusy předsériových pistolí ke zkouškám do SSSR. Hodnocení neobsahovalo nic překvapivého a v podstatě odpovídalo výsledkům vlastních vojskových zkoušek: opět byla konstatována nespolehlivost funkce za ztížených podmínek, zbytečná složitost mechanismu a nedostatečná trvanlivost klíčových součástí.

Produkce pistolí vz. 52 probíhala v České zbrojovce ve Strakonicích, převážně v letech 1952 - 1955, přičemž poslední drobné úpravy se na zbrani prováděly ještě během výroby nulté série. Stala se jedním z posledních počinů tamní továrny na poli zbrojní výroby. Brzy poté byla výroba vojenských i civilních ručních zbraní přenesena do původně pobočného závodu Uherského Brodu.
Pistolí vz. 52 bylo celkově vyrobeno kolem 200 000 kusů, což představuje poměrně úctyhodný počet. Drtivou většinu uvedeného množství převzala čs. armáda, nezjištěný, ovšem pravděpodobně zanedbatelný objem byl určen pro export. Konkrétní údaje o tomto vývozu podléhají dodnes utajení.
Sériové pistole mají alfanumerický systém číslování, kdy za písmenem označujícím výrobní blok následuje pětimístné výrobní číslo zbraně. Výrobní číslo je umístěno na levé straně rámu nad přední úponou lučíku. Vpravo od výrobního čísla se nachází krycí kód "rid", udávající výrobce. Na pravé straně rámu nad lučíkem bývá vyražen vojenský vlastnický znak v podobě dvou zkřížených mečů (používal se od 20. října 1948 pro označení veškerého materiálu patřícího vojenské správě).
Vedle standartního provedení byly v omezených počtech vyráběny také cvičné verze, se silně zúženým ústím hlavně (kvůli zajištění samonabíjecí funkce při střelbě cvičnou municí), a rovněž varianta v ráži .22 Long Rifle (s excentricky uloženou hlavní).

Jaká vlastně byla pistole vz. 52 z pohledu uživatele? Obdivovaná i zatracovaná, jako ostatně mnoho vojenských zbraní. Řada těch, kdo s ní přišli během služby v armádě do bližšího kontaktu, pozitivně hodnotila její přesnost - rozptyl střelby se, za předpokladu dobrého technického stavu zbraně, skutečně pohyboval v hodnotách obvyklých spíše u sportovních zbraní. Jiní se ošklíbali nad její váhou (co ale čekat od vojenské zbraně na výkonný náboj, ostatně necelý kilogram zase není tak moc) a dosti nepovedenou ergonomií.
Rukojeť dvaapadesátky je opravdu poněkud neforemná a nepřispívá k uživatelskému komfortu ani k přirozenému ovládání zbraně. Na vině je, jak jinak, rozměrné střelivo, ovšem nelze se ubránit dojmu, že konstruktéři mohli v tomto směru udělat přece jen o trochu více. Obtížnost rozborky je pak zcela samostatnou kapitolou, jedná se o úkon hodný skutečně manuálně zručného člověka, nemluvě vůbec o faktu, že u opotřebovaných pistolí dochází čas od času během rozborky k vypadnutí a ztrátě uzamykacích válečků. Zpětný ráz představuje mohutný kopanec, jehož zvládnutí si žádá pořádného chlapa.
Nízká spolehlivost a životnost systému provázela tento typ zbraně celou jeho kariéru. Závěr a hlaveň neměly žádnou pevnostní rezervu, často se na nich po střelbě objevovaly vlasové trhliny, a pokud si toho uživatel nevšiml včas (nebo tento fakt dokonce ignoroval), mohlo dojít i k roztržení hlavně či prasknutí závěru s fatálními následky pro střelce. Uzamykací válečky i opěrné plochy na vnitřních stěnách závěru se rychle odíraly a omačkávaly, což zvětšovalo závěrovou vůli. Ke všem těmto jevům do značné míry přispívalo i poměrně rozšířené používání samopalové munice ke střelbě z pistolí. Obě provedení náboje jsou sice laborována na shodný výkon, ovšem, jak už jsme si řekli, liší se provedením střely. Zatímco pistolový náboj má střelu s plnoolověným jádrem o celkové délce 14 mm, náboj určený pro samopaly (těchto nábojů bylo vyrobeno mnohonásobně větší množství, a po vyřazení samopalů 24 a 26 z výzbroje jich spousty zůstaly v armádních skladech) je osazen střelou s ocelovým jádrem a olověnou košilkou, jež se kvůli zachování stejné hmotnosti prodloužila na 16,3 mm. Samopalová střela je tedy celkově tužší (hůře se stlačuje v přechodovém kuželu) a díky větší délce má i delší vodicí část. Vyznačuje se tedy výrazně vyšším průtlačným odporem ve vývrtu a více zatěžuje již beztak neúměrně namáhaný mechanismus. Za předpokladu pečlivé údržby, pravidelné kontroly a používání správného střeliva ale poskytovala zbraň vcelku dobré služby.
Kvůli své hmotnosti, toporné rukojeti, silnému zpětnému rázu a ne právě elegantnímu vzhledu obdržela pistole vz. 52 od vojáků poněkud nelichotivou přezdívku "Pařeznice" (pozn.: pařeznice je původně těžký nástroj určený k dobývání pařezů, spojuje v sobě vlastnosti dřevorubecké sekery a krumpáče). Svým způsobem však posloužila za etalon střeleckých dovedností - kdo se uměl trefovat s "pařeznicí", ten dokázal nastřílet s čímkoli.

Obr. 15 - Pouzdra pro pistoli vz. 52: vlevo starší textilní varianta, vpravo pozdější a rozšířenější celokožená

Ve druhé polovině 60. let se pistole vz. 52 dočkala pokusu o zpětnou transformaci na původní náboj 9mm Parabellum. V Prototypě Brno byla vyrobena zkušební dvanáctikusová série, označovaná jako vz. 52/67. Tyto snahy však nepřekročily stadium zkoušek a na skutečný návrat k původní ráži si musela pistole počkat do 90. let, kdy se jako ČZ 52 objevila na civilním trhu (takřka výhradně šlo o zbraně z vojenských přebytků, uvolněné ke komerčnímu výprodeji). K těmto pistolím byly a stále jsou nabízeny výměnné hlavně v ráži 9mm Luger (pozn.: civilní označení náboje 9mm Parabellum dle C.I.P.).

Pistole vz. 52 zůstaly v armádní výzbroji i po roce 1990, zejména z důvodu nedostatku modernějších typů pobočných zbraní. Část jich prodělala komplexní opravy (celková repase, výměna součástek na hranici životnosti) ve Vojenském opravárenském závodě Moldava nad Bodvou (Slovensko). Tyto pistole se dají snadno rozeznat podle vyražené značky VOZ, případně doplněné vročením opravy. Kromě toho byl u nich v rámci oprav původní parkerizovaný povrch nahrazen černěným. Pro vybavení plně profesionální armády se s nimi již nepočítalo, jenže - generální štáb míní a osud mění. Ještě zcela nedávno se "pařeznice" objevily v rukou příslušníků týlových jednotek AČR v Iráku a Afghánistánu.

Martin Hessler
 

23 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (815)
Zobrazit starší komentáře

801 DennisTit DennisTit | E-mail | Web | 7. října 2017 v 9:11 | Reagovat

o <a href= http://doxycyclinetph.com >doxycycline coupon</a> simple <a href=http://doxycyclinetph.com>doxycycline</a> doxycycline online

802 Anthonyadany Anthonyadany | E-mail | Web | 7. října 2017 v 13:42 | Reagovat

k <a href= http://clomidtph.com >buy clomid</a> great <a href=http://clomidtph.com>buy clomid</a> buy clomid online

803 FarmaciaWeisM FarmaciaWeisM | E-mail | Web | 16. října 2017 v 19:11 | Reagovat

Come mastercard cialis rosa visa postepay viagra pillola altra curarla malattia impotenza maschile

804 FarmaciaWeisM FarmaciaWeisM | E-mail | Web | 18. října 2017 v 19:11 | Reagovat

Viagra20mg visa unicredit viagra lancinante ch cialis femminile disfunzione

805 FarmaciaWeisM FarmaciaWeisM | E-mail | Web | 18. října 2017 v 20:18 | Reagovat

Mezza pastiglia viagra wikipedia disfunzione gratuita prova cialis in un visa postepay sto di

806 FarmaciaWeisM FarmaciaWeisM | E-mail | Web | 18. října 2017 v 21:25 | Reagovat

Comprare brevetto viagra da prostatectomia unicredit dove preannunciato

807 Donald Donald | E-mail | Web | 20. října 2017 v 18:35 | Reagovat

I do accept as true with all of the concepts you have offered in your post. They're really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

808 VigRXSemenax VigRXSemenax | E-mail | Web | 21. října 2017 v 4:06 | Reagovat

Очень нужны методики утолщения и способы удлинения полового члена и увеличения пениса. Вот тут: http://vigrx.sells.com.ua/  где купить Semenax и Volume Pills в Украине (увеличения количества и густоты спермы) и о том как увеличить член дома, про конский возбудитель, женский возбудитель (женскую виагру) в Украине, и где купить увеличения пениса(члена)в Украине (Киев) - http://tele.in.ua - там и упражнения для увеличения полового члена и видеообзор курса по увеличению полового члена и лучшие способы быстрого увеличения члена. Вопросы: Увеличение полового члена, увеличение пениса: на сколько это реально? Как увеличить половой член в длину и толщину в домашних условиях например если купить VigRX Plus, Prosolution и Xtrasize в Украине? Что думаете про женский сексуальный возбудитель? Интересуют методики увеличения, советы КАК УВЕЛИЧИТЬ ПОЛОВОЙ ЧЛЕН? Способы увеличения члена, упражнения для увеличения. Как происходит утолщение пениса? Все самые эффективные способы и методы увеличения члена.

809 Ffbvgpazill Ffbvgpazill | E-mail | Web | 25. října 2017 v 21:16 | Reagovat

generic cialis next day delivery
<a href="http://buycialis-menrxonil.com/">cialis professional</a>
purchase cialis online
<a href=http://buycialis-menrxonil.com/>cialis</a> ’

810 Ldbgtrouth Ldbgtrouth | E-mail | Web | 31. října 2017 v 23:10 | Reagovat

best payday loan site - https://cashcevth.com
same day payday loans online <a href=https://cashcevth.com>need cash now</a> ’

811 Joseph Joseph | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 18:04 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. No man is wise enough by himself. by Titus Maccius Plautus.

812 DonWeisM DonWeisM | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 16:51 | Reagovat

Farmacia online

813 Luowe942q Luowe942q | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 4:57 | Reagovat

Pussy From India.  <a href="http://www.pronhub.xyz/">http://www.pronhub.xyz</a> Jasmine caro fuck. Aishwarya rai real sex videos.

814 Donald Donald | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:40 | Reagovat

whoah this weblog is wonderful i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You already know, lots of individuals are searching around for this information, you can help them greatly.

815 OlegCreef OlegCreef | E-mail | Web | Čtvrtek v 20:18 | Reagovat

how to use liquid viagra

      http://viagraonlinelka.com/ - viagra cheap

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">online viagra</a>

    viagra e altr

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama