Dopis primátorovi hlavního města Prahy, MUDr. Pavlu Bémovi (12. května 2008)

12. května 2008 v 12:54 |  SVĚT KOLEM NÁS
Vážený pane primátore,
rozhodl jsem se na Vás obrátit ve věci prováděných a plánovaných dopravních opatření na území hlavního města Prahy.
Když byly před několika lety zavedeny první "modré zóny" (tedy parkovací zóny rezidentního stání) na území Prahy 1, přijala to většina veřejnosti s jistým pochopením. Koneckonců, jedná se o historické jádro města, a dosavadní situace s parkováním v této oblasti byla skutečně tristní.
Pak bylo nějakou dobu ticho. A tu si najednou, hlavně poté, co bylo zveřejněno znění nového silničního zákona, jenž poskytl rozšířené pravomoci strážníkům obecních policií, pospíšily se zaváděním zón rezidentního a placeného stání i další městské části, konkrétně Praha 2, Praha 3 a Praha 7 a Praha 9-Letňany.
Lze pochopit, že s narůstajícím počtem automobilů v hlavním městě by mělo být stání na ulicích přednostně vyhrazeno pro rezidenty, tj. pro ty, kteří v dané lokalitě trvale bydlí. Podobná opatření ostatně přijaly i jiné evropské metropole, ze svých skrovných zkušeností mohu jmenovat Paříž, Madrid, Londýn a Lisabon. S výjimkou Londýna ale byla všude spojena s vybudováním rozsáhlých podzemních i nadzemních parkovišť (kdo navštívil Paříž autem, jistě zná obrovské podzemní garáže na Elysejských polích), určených pro ne-rezidenty. A to buď bezplatně, nebo za mírný poplatek, v drtivé většině však bez časového omezení. Nic podobného v Praze není, a pokud je mi známo, ani se nic podobného nechystá a neplánuje. Navíc o zavedení systému parkovacích zón žádají další městské části, mezi nimi Praha 6, jedna z největších co do rozlohy i počtu obyvatel. "Modré zóny" se tak zřejmě rozšíří na celé území Velké Prahy, čímž bude dosaženo stavu, kdy občan-rezident nebude moci zaparkovat svůj vůz nikde jinde než před svým vlastním domem, a občan-nerezident zřejmě vůbec nikde. Počet parkovacích míst v zónách placeného stání, určených ne-rezidentům, je totiž směšně malý a zoufale nedostatečný, a co víc, v řadě lokalit jsou tyto zóny rozmístěny způsobem, pro který bych se (promiňte mi, prosím, ten výraz) nerozpakoval použít přívlastek idiotský.
Vysvětlení: zkuste prosím na chvíli, alespoň virtuálně, opustit svůj úřad a vžít se do role drobného živnostníka. Představte si, že prodáváte a opravujete dejme tomu automatické pračky. A se svým dodávkovým automobilem objíždíte zákazníky, jimž vozíte nové přístroje a odebíráte od nich staré a nefunkční. Tu najednou zjistíte, že v okolí půl kilometru od adresy, na niž jste se vydal za svou živností, nemůžete zaparkovat! Někdo na městském úřadě si totiž zjevně přeje, abyste ponechal svou dodávku v "zelené zóně" placeného stání (za lidových 30-40 Kč na hodinu, ne však déle než 2 hodiny), milou pračku z ní vyložil a lopotil se s ní přes několik rušných ulic za zákazníkem! Tam ji vyvlekl do x-tého podlaží, odborně instaloval a vyzkoušel, načež si máte naložit na rudlík či na záda starý spotřebič téže kategorie, vážící nějakých 50-70 kg, a vléci ho zpět k svému automobilu. A při tom všem se nezapomeňte modlit, abyste nepřekročil vymezený dvouhodinový limit pro zaparkování! Jinak nejspíš neujdete pozornosti místních strážníků a slíznete pokutu, nikterak malou.
S podobnými potížemi se nyní potýká celá řada firem a osob samostatně výdělečně činných - rozvážkových a kurýrních společností, zásahových skupin PCO, lékařů, veterinářů, servisních služeb (instalatéři, výtaháři apod.). Ti všichni, ať se Vám to líbí, nebo ne, potřebují automobil ke své práci, a nemohou z různých důvodů parkovat stovky metrů od sídel svých klientů. Ze svých výdělků platí nemalé daně, a koneckonců slouží občanům tohoto města. Zůstane-li u dosavadního systému neuváženého zavádění parkovacích zón, jejich práce či podnikání budou nakonec znemožněny nebo ztíženy do té míry, že se přestanou vyplácet. Nákup rezidentních karet, pokud je vůbec možný (a postupné přikupování dalších, jak se k systému regulovaného parkování přidávají další a další městské části), samozřejmě jejich problém nevyřeší, neboť by zatížil jejich nákladový rozpočet tak ohromnými částkami, že by přestali být výděleční. Mnozí se tedy raději smíří s úporným pronásledováním městskou policií a s občasnými pokutami za parkování. Lze se snad domnívat, že se jedná o kalkulaci, a že s něčím podobným se na městských úřadech počítalo dopředu jako s vítaným zdrojem financí?
Nedivte se tedy obyvatelům Prahy i mimopražským, že za současné situace nejsou se systémem regulace parkování vůbec spokojeni a vidí v něm jen další způsob, jak s minimálními investicemi vytahat z kapes občanů další peníze. Že jej považují za perzekuci automobilistů, prováděnou navíc stylem po nás potopa. Pokud totiž bude dosaženo stavu, kdy bude prakticky znemožněn provoz automobilů na území Prahy, bude to dávno po příštích komunálních volbách. Občané nejsou hloupí a vědí to.
Popsaným úvahám nahrává další skutečnost: V oblastech, kde došlo ke zpoplatnění a regulaci parkování, se totiž strážníci Městské policie hl. m. Prahy (jejímž jste de iure nejvyšším velitelem), téměř úplně přestali věnovat záležitostem veřejného pořádku, a byli masivně přesunuti k činnosti z ekonomického hlediska mnohem lukrativnější: k pokutování řidičů. Průměrný občan se cítí právem znechucen, jestliže ho celou noc budí řev opilců, na zastávkách MHD a před obchody je obtěžován bezdomovci, narkomany a kapsáři, na chodnících není pro neuklizená lejna kam šlápnout - a při tom všem vidí "městského strážníka - jistotu občana", jak namísto ochrany veřejného pořádku upřednostňuje nasazování botiček a nařizování nucených odtahů.
V souvislosti se systémem odtahové služby, provozované Správou služeb hl. m. Prahy, jejímž zřizovatelem je obec (město Praha), vyvstávají další otazníky: proč je dost místa na odtahová parkoviště, a proč toto místo není k dispozici ne-rezidentům? Proč soukromý podnikatelský subjekt (a Správa služeb hl. m. Prahy ničím jiným není, jakkoli je jejím zřizovatelem město) funguje způsobem, kdy je občanovi zadržován jeho soukromý majetek (automobil) a jeho vydání je vázáno na platbu za odtah (služba, kterou si občan neobjednal a za niž se smluvně nezavázal zaplatit), a to dříve, než dojde k projednání případného přestupku na úseku dopravy (tedy dříve, než je s určitostí zjištěno, zda k odtahu nedošlo protiprávně)? Zmíněný postup, ošetřený vyhláškou, tedy popírá jak svobodu nakládání s majetkem (pracovníci Správy služeb nemají statut veřejného činitele a tudíž ani žádné oprávnění zadržovat něčí soukromý majetek bez soudního rozhodnutí), tak presumpci neviny (majitel či provozovatel vozidla je nucen, chce-li se domoci navrácení svého majetku, zaplatit za službu, přičemž mu nebyla dána možnost výběru poskytovatele ani ovlivnění výsledné ceny této služby). Strážníci MP hl. m. Prahy navíc mají ve zvyku poskytovat pracovníkům Správy služeb hl. m. Prahy osobní údaje majitelů odstavených vozidel, a to i v případech, kdy částka za odtah a odstavení vozidla byla složena na místě v hotovosti, není nutno ji vymáhat, a na poskytnutí osobních údajů tedy Správa služeb nemá právní zájem. Popsaný systém by se, z pohledu pražského řidiče, dal shrnout asi takto:
Platit musím i za stání před vlastním domem, v jiné části města nemám kde zaparkovat. Odtáhnout mé auto mohou kdykoli, zaplatit za odtah musím, ať jsem spáchal přestupek, nebo ne, a nikdo se se mnou nebaví. Tak jako tak, město ze mne peníze vyždíme, aniž bych obdržel jakoukoli protihodnotu!
Nyní si tedy dovolím otázku: připadá Vám takový stav věcí zdravý a normální? A připadá Vám nemístná myšlenka, že bez řádného ošetření všech popsaných problémů je zavádění parkovacích zón samoúčelnou svévolí ze strany městských úředníků? Řešit problémy výhradně pomocí zákazů, omezení a represí je lákavě snadné, avšak v důsledku silně kontraproduktivní.
Dalším problémem, o němž bych se rád zmínil, je uvažované zavedení mýtného za vjezd do centra města, případně za použití (přejezd) pražských mostů. Znamená takový plán, že ačkoliv jsme obyvateli tohoto města, pracujeme zde, máme tu trvalé bydliště, platíme zde daně a vychováváme děti, máme být nuceni znovu platit, kdykoli například povezeme člena rodiny k lékaři? Rád bych v této souvislosti zmínil například fakt, že nemocnice Na Františku, kde se nachází vyhlášené ortopedické pracoviště (sám jsem byl jeho pacientem), stojí v centru města.
Podobné opatření před časem přijali v britské metropoli, ovšem s výsledkem (přinejmenším) kontroverzním. Prosté zavedení mýtného, jež není spojeno s promyšleným a koncepčním systémem řízení a organizace dopravy, způsobilo, že ačkoliv na papíře se po centru Londýna pohybuje o zhruba 70 000 vozidel méně, dopravní zácpy se spíše zvětšily než co jiného. Téměř se nabízí myšlenka, o jak hloupé řešení se jedná, jestliže londýnští radní dokázali s menším počtem automobilů vytvořit větší dopravní kolaps! Nehledě na zcela zjevnou amorálnost takového počínání.
Nemám rád zbytečný patos, ale nemohu si pomoci. V Praze jsem se narodil a vyrostl tu. Považuji, domnívám se, že právem toto město za svůj domov. Má manželka i děti jsou na tom stejně. A jistě se shodneme, že naše rodina není v Praze zdaleka ojedinělým případem. Naši dědové a pradědové toto město stavěli, naši otcové v květnu 1945 bojovali na jeho barikádách, my sami jsme se pak účastnili (bohudíky) nekrvavého převratu v roce 1989, jenž nám přinesl svobodu. Ptám se tedy, kdo je tak troufalý a jakým morálním právem od nás chce vybírat peníze za to, že budeme smět jezdit jeho ulicemi? Kdo už, když ne my, má nárok se tu volně pohybovat?
Vážený pane primátore. Ačkoliv jsme se nikdy osobně nesetkali, považuji Vás za člověka jistých osobních kvalit. Kdyby nic jiného, stanul jste na vrcholu nevyšší hory světa, nelze Vám tedy upřít ani osobní odvahu a statečnost, ani dostatek pevné vůle. Obyvatelé města, jehož jste starostou, by však jistě více uvítali citlivý a uvážlivý přístup k záležitostem, jež se dotýkají jejich životů, práce a domova mnohem bezprostředněji. Koneckonců, jejich hlasy jste byl dosazen do úřadu, jejich vůli a zájmy jste se zavázal prosazovat a hájit, a jsou to opět obyvatelé Prahy, komu jste povinen skládat ze své činnosti účty. Postavili Vás do čela městské rady, abyste jednal v jejich prospěch, ne pouze ve prospěch obecní pokladny, pro niž prostředky získané za placené parkování, rezidentní karty, pokuty a nucené odtahy představují nezanedbatelný zdroj příjmů.
Jestliže jste dočetl až sem, děkuji Vám za pozornost a trpělivost. A pokud se Vám zdají má slova poněkud ostrá, omlouvám se za upřímnost, byl jsem k ní vychován. Pevně doufám, že si i přesto najdete ve svém (jistě nabitém) pracovním programu čas na krátkou odpověď.
Děkuji a přeji mnoho úspěchů.
Martin Hessler
(Pozn.: tento dopis byl v dopoledních hodinách dne 12. 5. 2008 odevzdán v hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, v obálce adresované přímo do rukou primátora Béma. O této skutečnosti podatelna vydala potvrzení.)
---------------------------------------------------------
Doručeno dne 15. 05. 2008:
V Praze dne 12/5/2008
Vážený pane,
dovoluji si Vám touto cestou oznámit, že Váš otevřený dopis ze dne 12/5/2008, zaevidovaný pod číslem jednacím xxx xxx/2008, jsme z pověření pana primátora předali Mgr. Rudolfu Blažkovi, náměstkovi primátora hl. m. Prahy, do jehož kompetence Vámi zmíněná problematika spadá. V případě potřeby kontaktujte, prosím, přímo příslušné oddělení ma lince 236002575.
S pozdravem a přáním hezkých dnů
Petra Nečásková
vedoucí sekretariátu primátora hl. m. Prahy
PŘELOŽENO DO MLUVY OBECNÉ:
"Pan primátor nemá na vaše kydy čas ani náladu, a tu nehoráznost, kterou jste si dovolil mu poslat, přihrál jednomu ze svých poskoků - bývalému strážnému bezpečnostní agentury PINKERTON, jenž se díky politickým konexím, členství v ODS a nezměrnému patolízalství stal nejprve ředitelem MP hl. m. Prahy, poté členem městského zastupitelstva a nakonec náměstkem primátora. Laskavě si uvědomte, že okamžikem sečtení hlasů v komunálních volbách nás přestáváte zajímat, mlčte, poslouchejte, a hlavně plaťte. Obecní úředníci tu nejsou pro vás, nýbrž vy pro ně. A mějte na zřeteli ozbrojenou moc obecních strážníků, jíž Mgr. Rudolf Blažek vládne!"
Trhněte si nohou a příště nás neotravujte.
Petra Nečásková, Její Veleváženost Městská Úřednice
Odpověď z kanceláře náměstka primátora hl. m Prahy, Mgr. Rudolfa Blažka, najdete ZDE
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 JiHei JiHei | Web | 16. května 2008 v 13:49 | Reagovat

Tak. A přehazování horký brambory právě začalo. Uvidíme, co bude dál. Důležitý ale je, žes upozornil na problém. Držím palce....:)

2 M. H. -Admin M. H. -Admin | 16. května 2008 v 15:57 | Reagovat

Joj... kdyby tak šla horká pečená brambora poslat v dopise :-))) Unášel bych se představou, jak pan Bém a pan Blažek sakrujou a namáčej si prsty do umyvadla :-)))

3 F.B. F.B. | E-mail | 20. května 2008 v 23:04 | Reagovat

Mám to denně na očích na P-2, každý den 5 ulic odvážej dlouho do noci. Myslíte, že na ně platí vyhláška o rušení nočního klidu??? Ani omylem...je jim jedno, že Vám budí děti. Myslel jsem si, že největší svině v historii této země byli PS-VB, ale co je dnes MP to se ani nedá popsat. Máte ve všem pravdu co píšete, je to přirozená logika věcí. Bohužel jste plakal na špatném hrobě. To že někdo zdolá Everest ještě neznamená, že je kvalitní člověk, tady jste se velmi zmýlil. Myslím, že stoupající šikana a perzekuce městských úředníků dožene spoustu lidí k "emigraci" mimo město, tak jak už o tom delší dobu uvažuji i já, neboť už nenacházím nic co by mne tu drželo. Kdysi krásné centrum města je obsazeno pochybnými živly, dealery drog apod. a nikoho to nezajímá. Stav je takový, že už máte strach poslat dítě samotné do školy. Podle mne už není síla, která by to změnila. Držím Vám palce ve Vašem počínání. F.B.

4 Mrhoš Mrhoš | E-mail | Web | 25. května 2008 v 16:00 | Reagovat

Já taky držím palce i na nohou!

PS:Uplně krásný překlad zpátečního dopisu!

Mrhoš

5 jarda jarda | E-mail | 26. května 2008 v 20:55 | Reagovat

velmi krásný dopis, ocenuji jej ale nejsem obyvatelem prahy takze nemam tu "cest" zazivat toto byt tam bydli muj dobry kamarad. ale v mem mestecku jsou taky MP:D

6 Praclovek Praclovek | Web | 6. června 2008 v 6:50 | Reagovat

Jen krátce: Co sis od napsání toho dopisu sliboval? Jen si plýtval svým časem. Odpověď si na svůj dopis dostal. Věřím jen jediné věci a to tomu, že  tvůj text snad ten samolibec aspoň četl... Mezi náma: Já u nás u práci oznámit, že jedu na půl roku do pr... , tak si balím kufry rovnou dvoje - jak ty na cestu, tak i ty do kterých si dám věci, které jsem měl tou dobou již v bývalém zaměstnání...

7 M.H. - Admin M.H. - Admin | 6. června 2008 v 7:59 | Reagovat

Pro PRACLOVEK - Nesliboval jsem si nic podstatného. Ale je myslím lepší se ozvat, než sedět  a držet hubu.

8 Praclovek Praclovek | 6. června 2008 v 16:25 | Reagovat

Martine, tak ozvat se je docela základní nutnost, ale o to mi v komentáři nešlo. jenom jsem chtěl konstatovat "Jak to asi muselo dopadnout".

9 M. H. - Admin M. H. - Admin | 16. června 2008 v 7:12 | Reagovat

Muselo to dopadnout tak, jak to dopadlo. Ale jak bychom skončili jako jednotlivci i jako národ, kdybychom se do budoucna měli ozývat jen tehdy, když jsme si jisti úspěchem? Ostatně, ještě si do nich hodlám rejpnout... Nemám tuhle dvojku rád, zejména R. Blažka, v jehož případě je to i osobní.

10 Andrea Andrea | E-mail | 16. června 2008 v 21:35 | Reagovat

Hezky shrnuto. Bydlim na Praze 10, hned za hranici s Prahou 2 a nedaleko Prahy 3. Bydlivala jsem v krasne rezidencni ctvrti, ted bydlim na parkovisti.. A jeste perlicka, muj znamy Brit bydlici na Polske (kde je tak prazdno ze by tam mohl zaparkovat 3 tanky vedle sebe) nemuze koupit rezidencni parkovaci kartu. Ma sice potvrzeni majitele domu a najemni smlouvu, ale nema v miste trvaly pobyt. Takze najemni smlouvou si muze vytrit ... pardon... Ale ja proste uz nemam slov..

11 sirinx sirinx | 25. října 2008 v 9:35 | Reagovat

Jsem zastancem (stejne) draheho placeneho parkovani pro vsechny. Modre zony idealni nejsou, ale platba za parkovani je nutnost.

Kdo nema ctyricet korun na zaparkovani at jezdi sockou.

12 M.H. - Admin M.H. - Admin | 6. listopadu 2008 v 7:19 | Reagovat

Pro SIRINX: Nejde o čtyřicet korun (v praxi je to více, spíš tak 400 denně). Jde o princip. Pražští zastupitelé se chovají, jako kdyby chtěli vystrnadit z Prahy všechny obyvatele - co s nimi, beztak jen překážejí turistům a byznysmanům, ze kterých nám tečou korunky, že? Jde tu o princip. Pražské ulice nepostavili, o jejich údržbu a obnovu se starají minimálně nebo vůbec, ale chtějí vybírat miliony za jejich používání? Co zpoplatní příště? Dýchání obecního vzduchu? Celodenní předplatné 500 Kč, tři nádechy za dvacku, děti za polovic (mají menší plíce, že) a Cikáni zdarma? A kdo nemá dvacku, ať se udusí?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama