Cikáni a Romové

1. ledna 2007 v 17:13 |  SVĚT KOLEM NÁS
Cikáni. Není snad nikoho, kdo by je v Evropě neznal. A to už hezkých pár století. O jejich původu se dodnes vedou spory, ale většina etnografů se kloní k názoru, že jejich prapředkové pocházeli z Indie, kde se řadili k nejnižší a nejopovrhovanější kastě - většinou se prý živili odklízením mršin a podobnými pracemi.
Dnes vypadá vše jinak. Český Cikán (k termínu "Rom" se ještě dostaneme) rozhodně není společností odstrčen do bezprávného postavení. Ba právě naopak. Celá česká společnost je svědkem jevu, nazývaného pozitivní diskriminace. Přestalo platit, že demokratické zřízení je postaveno na svobodně projevené vůli většiny. Cikáni tvoří v ČR minoritu, přesto je česká majorita nucena zákonodárci a státní správou stále více ustupovat z cesty jejich bezuzdným nárokům a požadavkům. Původ tohoto jevu je nutno hledat v 50. letech 20. století, v době počátků komunistické vlády v této zemi.
Do té doby žili Cikáni povětšinou svým tradičním způsobem života, jako kočovníci, potulní řemeslníci, sezónní dělníci a především drobní zloději na okraji toho, čemu se říkalo slušná společnost. Ve městech se prakticky nevyskytovali, na venkově spadali do okruhu působnosti četnictva a obecní samosprávy. Po roce 1948, kdy došlo ke komunistickému převratu, však nejvyšší politická správa země (zcela v duchu politiky ovládání každičkého kroku občanova života, kdy měl v tenatech denunciace uváznout každý, kdo by našel odvahu lišit se od poslušného průměru) rozhodla o plošném začlenění Cikánů do řad proletariátu. V rámci těchto pokusů jim byl trvale znemožněn dosavadní kočovný způsob života. Cikánské skupiny byly nuceně usídleny mezi českou (a tehdy i slovenskou) společností. Komunistická vládní místa usoudila, že pokud budou Cikánům zdarma poskytnuty ubytovací prostory, vzdělání a pracovní uplatnění, Cikáni to vše s naprosto samozřejmě předpokládaným nadšením přijmou a stanou se součástí "pracujícího lidu". Takový předpoklad svědčil nejen o naprostém nedostatku prozíravosti, ale i o dokonalém nepochopení mentality a historického vývoje tohoto etnika. Cikáni se během jedné až dvou generací adaptovali na změněné životní podmínky. Částečně z donucení, většinou však proto, že nový, sociálně zaměřený politický systém jim poskytl zdarma možnost dosáhnout pro ně nevídané životní úrovně. A to s nepoměrně menším úsilím než dosud. Jediným pozitivním prvkem na celé věci byla všeobecná pracovní povinnost, plošně zavedená a komunistickým režimem tvrdě vymáhaná, a vcelku účinný systém protikriminálních opatření, který tehdy fungoval. Cikáni tedy, když nic jiného, byli alespoň ve valné většině nuceni pracovat.
Ani komunistický režim však nedokázal přetvořit příslušníky cikánské minority v řádné a pracovité občany. Souvisí to s cikánským způsobem náhledu na evropskou společnost jako takovou, s po generace předávanou mentalitou "získat všechno za nic". Cikán nevidí smysl života v práci, rodině, sousedských vztazích, vzdělávání se. Jeho permanentní snahou bylo, je a zůstane získat to, co potřebuje k životu (a jde-li to, i mnohem více) bez jakékoliv námahy. Z původních kočovníků se tak stali paraziti společnosti. V komunistickém režimu se rychle naučili zneužívat výhod sociální sítě. Protože ten, kdo neměl legální zdroj příjmů, byl trestně stíhán, zvykli si získávat neoprávněně invalidní důchody. Mladí, urostlí a evidentně zdravím kypící cikánští "invalidé" pak nebyli žádnou výjimkou. Ženy zůstávaly v drtivé většině "v domácnosti", a celá rodina si vylepšovala finanční rozpočet plozením někdy až fantastického počtu dětí, a to za účelem získání přídavků na děti od státu. Cikánské rodiny s deseti a více dětmi, o jejichž hygienu, hmotné zabezpečení, výchovu a vzdělávání se rodiče starali jen minimálně nebo vůbec, byly běžným jevem. Velká část tohoto trendu přetrvala až do dnešních dnů.
Pokud tohle všechno nestačilo k zajištění požadovaného životního standartu, Cikán se obrátil k osvědčenému způsobu "výdělku" svých předků - trestné činnosti. Krádeže, loupeže, podvody. Vždyť bílí "gádžové" mají víc, než potřebují k životu, tak jim prostě z toho ubereme! Samozřejmým a nevymýtitelným rysem cikánské mentality je naprostá neúcta k cizímu majetku a integritě. Pojem dobra a zla je specifikován výhradně ve vztahu k vlastnímu já. Když někomu ukradnu peníze, je to dobro. Když někdo ukradne peníze mě, je to zlo.
Tento specifický projev cikánské minority se nebývale rozmohl po roce 1989. S vymizením tvrdého komunistického režimu nastaly českým Cikánům časy velkých změn. Pseudohumanismus politického vedení kolem Václava Havla jim poskytl zcela nové možnosti a česká společnost tím trpí dodnes. Vyrojily se organizované cikánské bandy kapesních zlodějů, lupičů, vyděračů, dealerů drog. Drogy vůbec našly v cikánské populaci ohromné uplatnění, z astronomickým nárůstem drogově závislých Cikánů pak spirálovitě stoupá objem majetkové trestné činnosti, vyvolané potřebou opatřit si peníze na drogy. Vznik nezaměstanosti a zavedení vyplácení podpor pro nezaměstnané znamenal pro Cikány objevení se nového zdroje příjmů, plynoucích ze státní pokladny. Stačilo zajít na úřad, prohlásit se za nezaměstnaného a shrábnout peníze. V pozdějších letech prováděné pokusy o lepší regulaci sociálních dávek nepřinesly kýžený efekt. Cikáni se totiž naučili, že v pseudohumanisticky a pseudokosmopolitně řízené společnosti stačí toho, kdo jim nechce vyhovět, nařknout z rasové diskriminace. Politici, vždy ochotní se blýsknout jako ochránci menšin, a bulvární média, lačná po jakémkoli skandálu, pak zařídí zbytek. V našem případě bude neústupný úředník propuštěn a vláčen tiskem a na jeho místo nastoupí jiný. Poučený zkušeností svého předchůdce a tudíž povolnější.
Přibližně v té době si Cikáni začali říkat Romové. Proč, není zcela jasné. Nabízí se poměrně logické vysvětlení, že když začnete oslovi říkat hřebec, bude si připadat vznešenější. Oni sami tvrdí, že slovo ROM v jejich jazyce znamená ČLOVĚK. Jenže... Cikáni žádný jednotný jazyk nemají! Ani mluvený, ani psaný. Jednotlivé skupiny s ohledem na původ a rodovou příslušnost používají naprosto odlišné dialekty a často si nerozumí ani mezi sebou. Nicméně slovo Rom prorazilo, ačkoliv ve spisovném jazyce českém nic takového nenajdete. Není ani v naučných slovnících. Tam ovšem nalezneme výraz Cikán. Bohužel, tento termín je již dnes mnoha lidmi považován za "politicky inkorektní".Celý český absurdistán kolem Cikánů došel tak daleko, že úředníci, média a dokonce i řadoví občané se začali úzkostlivě vyhýbat slovním spojením typu "občan romské národnosti", vše ze strachu, aby nebyli obviněni z šíření rasové nenávisti.
Zkrátka a dobře, Cikáni se v české republice stali vysoce privilegovnou a hájenou skupinou obyvatelstva. Přispěl k tomu nebývale i vstup ČR do Evropské Unie (či spíše její urputné protlačení do EU sociálně demokratickou vládou, a to za velice nevýhodných podmínek). Bruselské orgány nyní bez znalosti problematiky a bez byť elementárních vědomostí o skutečné situaci u nás tvrdí, že Cikáni jsou v ČR diskriminováni. Tím jen posilují jejich nedotknutelnost a zvyšují jejich nároky. Z někdejších drobných zlodějíčků a křiklounů se stal skutečně celospolečenský problém. Cikáni nyní obchodují s drogami, ve velkých městech organizují sehrané gangy kapesních zlodějů a lupičů, bezuzdně dojí sociální systém a terorizují celé okolí. V podstatě jsou velice zbabělí a chovají se jako mrchožrouti. Odvahu získají, až když mají osmi- nebo desetinásobnou převahu, ale pak jsou schopni vás zabít. Stejně jako hyeny si vybírají nejslabší oběti: děti, nemocné, nepohyblivé nebo staré lidi, maminky s kočárky a těhotné ženy. A pokud jsou už náhodou přistiženi při činu, hlasitě se rozkřičí, nadávají, urážejí, vyhrožují násilím a často se k němu i uchýlí. Málo si dělají i z úřadů a policie. Romská Občanská Iniciativa (ROI) má přece páky na to, aby z případného vyšetřování nebo trestního stíhání udělala medializovaný a politicky ovliovněný případ "jasné rasové diskriminace Romů"! Běžné jsou i situace, kdy chycený cikánský zloděj nebo kapsář přivolá na pomoc své početné soukmenovce, aby si vymohli jeho propuštění pokřikem, výhrůžkami nebo násilím.* Při tom všem nadále před úřady předstírají chudobu. A nikdo s tím nic nedokáže (a nejspíš ani nechce) udělat, přestože si pro dávky sociální podpory jezdí na úřady taxíkem, přestože pobírají přídavky na početné děti, které místo do školy posílají krást, žebrat a prodávat drogy.
Sečteno a podtrženo: majoritní část populace je nucena, vinou vnitrostátních i mezinárodních politických tlaků, vyživovat prostřednictvím státu odevzdávaných daní a poplatků parazitující a nepřizpůsobivou etnickou menšinu. Průměrný Cikán totiž bez přímého donucení nikdy pracovat nebude, nemluvě vůbec o tom, že by odváděl daně. Spokojen se svým příživnickým způsobem obživy a s privilegovaným postavením, jehož se mu přičiněním pseudohumanistů dostává, suverénně prochází naší zemí a směje se do obličeje nejen bílým gádžům, kteří jsou (představte si to!) tak hloupí, že pracují a trpělivě hromadí korunku ke korunce, ale i policii, soudům a věznicím, které pro něj představují jen další druh státní zaopatřovny. Vybaveny televizí, posilovnou, kvalitní pravidelnou stravou, s vycházkami a návštěvami rodinných příslušníků, poskytují Cikánovi často vyšší standart, než jakého dosahuje jeho vlastní domácnost. A tak tomu i zůstane, dokud nesebereme odvahu přimět české politiky, aby si přestali tímto systémem sociálních privilegií doslova kupovat cikánské volební hlasy. Dokud se nenaučíme na násilí odpovědět násilím, na opovržení důsledným odstupem, na zločin těžkým trestem. Dokud se nenaučíme naslouchat těm,kteří se nebojí nazvat zloděje zlodějem a parazita parazitem. Dokud nepřestaneme pod falešnou rouškou kosmopolitismu předstírat, že cikánské etnikum je integrální součástí naší společnosti.
------------------------------------------------------------------------------------
Na úplný závěr musím zmínit ještě ty z Cikánů, kteří našli odvahu a vůli skutečně se začlenit do civilizované společnosti. Kteří se dokázali zříci nejen užších kontaktů se svými soukmenovci, ale i (což je podstatně těžší) po generace předávané mentality, drtivé většině Cikánů tak vlastní. Kteří přes podezřívavé pohledy české majority i neskrývanou, nechápavou nenávist ostatních Cikánů jsou čestnými, přímými, pracovitými lidmi. Je jich po hříchu málo. Možná ještě méně. Ale jsou. A styděl bych se to nepřiznat.
Martin Hessler
Pozn.:
* Jeden z mých známých se stal před časem svědkem případu kapesní krádeže v centru hlavního města. Podařilo se mu cikánskou kapsářku chytit a i s kořistí předat policii. Druhý den poté jej za bílého dne na rušné pražské ulici obstoupila asi osmičlenná skupina Cikánů, a když se chtěl bránit, vrazili mu nůž do stehna a utekli. Pachatelé nebyli nikdy odhaleni. Podobné případy zdaleka nejsou ojedinělé.
Fotografie ZDE
 

15 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Scar Scar | Web | 13. července 2007 v 23:23

Bravo. Zařadil jste se mezi hrstku blogerů, kteří mají odvahu takovýto zcela pravdivý názor publikovat.

Bohužel není žádný politik, který by měl odvahu něco podobného říct a taky se za to postavit. Bohužel tu převažují pseudohumanisté v čele s u pištěnou K.Jacques, kteří tento zcela svobodný názor považují za rasismus.

2 Simi Simi | 1. září 2007 v 18:14

Svatá pravda stát jim všechno dá tak by měli makat ku.....y

3 fk fk | 11. října 2007 v 11:12

Konečně zdravý názor.

4 Petr Šrámek Petr Šrámek | E-mail | Web | 29. října 2007 v 10:42

Korektní, pravdivý, slušný článek.Snad jen, že sem tam Cikán pracuje.

otázka zní: Co s tím budeme dělat?

5 To máš Marný To máš Marný | 9. ledna 2008 v 22:13

JJ svatá pravda, a kdo říká že ne tak ať se nasťehuje vedle cigánů a pozná co je realita...je to banda darmozjadů a darmošlapůůůů....ale opravdu jen na malé vyjímky....jinak lůza,špína a smrad....fuck off

6 njn njn | 11. ledna 2008 v 14:40

hele jako ted uz to je skoro diskriminace bilejch pac cikani maji takova privilegia ze zachvilku budou moct vse dit v jednom malem meste nebudu menovat dostali zaplacene ridicke prukazy ( a ze nestoji malo ) a vstupenku na koupaliste taky zdarma nejhorsi je ze mi sami sebe potopime tim ze jim budeme davat vse co chteji meli by udelat zakon ze kdo nepracuje nedostane vic nez zivotni minimum a to bych stanovil tak na 1500 kč aby cikani zacali pracovat a neparazitovali na nas slusne se chovajicich lidech ... a nwm jestli je normalni ze cikan ma mercedes nejnovejsi rady asi za 5 mega ..

7 Houmless Houmless | E-mail | 11. ledna 2008 v 16:04

Výborný článek! Bohužel i pravdivý. Jsem z Kladna a vím, co "Romové" dokáží. Za jak rekordně krátký čas změní hezký dům v pouhou ruinu. Ale dokud (a že asi bohužel nikdy) s tím nezačne hýbat někdo kompetentní, situace se vůbec nezmění.

8 mmartind mmartind | 11. ledna 2008 v 18:26

Ano, moc pěkně sepsáno a se vším souhlasím a když si toto tvrdíš říct si asi velmi chytrý člověk.

9 Denny Denny | 11. ledna 2008 v 20:14

Tenhle ten článek je po fšech stánkách pravdivý.....v městě kde žiju(nebudu radej menovat) je velká komunita "Romů" a fše co je v článku obsaženo znám ze své vlastní skušenosti....té části kde žijí říkáme geto....paneláky které nejspíše dostali od města sou otřískané, poničené skrátka a dobře zdevastované.....mělo by se sím už něco dělat!!!!ne jen nečině přihlížet a dívat se jak nás ždímají

10 zbyna zbyna | 11. ledna 2008 v 22:08

bravo...super clanek...ted jenom aby si to priznali politici...nejvic bych jim pral to aby je taky okradli cikani... proste to co se deje nam ...potom by jim to mozna doslo...ale bohuzel nemam zatim zadny napad jak to udelat............jinak bravo a jen bravo autorovi

11 bob bob | 12. ledna 2008 v 14:40

zda se mi ze cesky stat se snazi dohnat zapadni zeme ruznymi reformami (viz zdravotnicka atd..), taky by si ale politici meli uvedomit ze v zapadnich zemich kdo nepracuje - nic nema, a to ani mensiny.

12 To máš Marný To máš Marný | 12. ledna 2008 v 15:49

Jo lidi jak vidím všechny to štve tak s tím proboha pojďme něco udělat...jinak za nějakých pár let a hlavně moje děti budou proti těmto ksindlům v menšině....vždyť se množí jak šváby a jim podobná havěť...nejsou absolutně žádným přínosem pro společnost ale břemenem.....já osobně bych jim nedal nic....jo vlastně dal oprátku na krk...

13 karel karel | 12. ledna 2008 v 16:04

Super článek. Z vlastní skušenosti mohu říct,že s touto hnusnou mutací člověka se opravdu normálně po dobrem sžít nedá. Dokonce jsem dva takové zmrdy chytil doma,ještě než mě stačili vybrat. Policajti je pak museli bránit.      Každopádně potlesk autorovi článku.

14 Wenca Wenca | 16. ledna 2008 v 20:19

Výborný článek, přidám se ;) Jak říkal náš učitel: "Nejsem rasista, ale cikáni by neměli být." Bohužel se nacházejí i lidé, kteří je brání. Další učitel, kterého jsem měl. Hádali jsme se s ní o tom celou hodinu a když jsme se jí zeptali, jestli jí někdy okradli nebo vyhrožovali, byla zticha a mlela si svoje debilní kecy, že oni za to nemůžou...Bože! Prostě ti nahoře žijou jinde. Přesně tak, nechal bych je žít s nima týden....a hned by byly změny...

15 oli oli | 17. ledna 2008 v 3:12

Ano,je to přesně tak jak píšete.Není k tomu co dodat,snad jen to,že by si to měl každý přečíst.Hlavně ti nahoře,kterým jde o volební lístky.

Matiční ulice toho byla příkladem.Cikáni utíkali do Anglie a za nedlouho bylo hlídáno letiště.Dokonalý příklad jejich absolutní nemožnosti se přizpůsobit normální společnosti využili komunisté při likvidaci  starého města Mostu.Cikáni město vybydeli,což je dnes termín,který v zahraničí nikdo nepochopí a potom nastoupila pyrotechnika a stroje.Dokonce to ani nikomu nevadilo,jelikož ta spoušť po těch tvorech byla neskutečná a každý se tam bál chodit.Na závěr chci říci.Když někdo řekne že jsou stejní lidé jako my,tak mě to uráží.

16 noname noname | 24. ledna 2008 v 15:13

dobry clanok ..bohuzial vsetko je pravda, co je tam pisane:( mali by sme s tymy Cganmi(ktory sa nevedia prispovosobyt) sparvit to co Americania s Indianmy...

17 honza honza | 29. ledna 2008 v 15:10

Tak to jsi napsal dobře!!!!!

18 Beny Beny | 30. ledna 2008 v 13:22

jj, sou to svině

19 David David | 30. ledna 2008 v 16:36

Naprosto pravdivý článek. Všichni víme, jak to je, ale nikdo z nás sám o sobě s tím nic neudělá, ale když se spojí jednotlivci, vznikne silný článek, který už má šanci na úspěch. Nemyslím tím žádné rasistické protesty, ale už by se něco mělo začít dít, takhle to už dál nejde!

noname: chlape, mrkni někdy do učebnice dějepisu a zjistíš, že Indiáni obývali Ameriku odjakživa a byla jim zabrána bělochy. My by jsme se měli vyvarovat tomu, aby nám naše země (mám na mysli hlavně ČR a Slovensko) nebyla zabrána Cikány ;-)

20 Martin Martin | 30. ledna 2008 v 18:56

Mno nikdy sem nebyl nějakej rasista, ale když vidím jak ty černé huby(ano černé huby, at mi řekne že jsem bila huba mě to nevadí...) nepracujou jen kradou železo, ničí baráky, okrádají lidi a hlavně množí se jak krysy.. A co český stát? Ten jim eště rve doprdele peníze.. acho jo jak sme to dopadli. Mno je škoda že s podobným nazorem neni ve vládě nějaký politik, myslím že by měl obrovskou podporu ze strany obyvatelstva ČR....

21 CIGAN CIGAN | 1. února 2008 v 23:33

to je jasnej rasismus

22 Ivoš Ivoš | E-mail | 6. února 2008 v 13:52

Skvěle napsané. Máš postřeh, výborný způsob vyjadřování, umíš psát. Je vidět, že Tě tato problematika opravdu trápí, a nejsi sám.

23 maron5 maron5 | 14. února 2008 v 18:54

bylo by zřejmě lepši kdybys ses tam podival sam a zaručujiti že jako tvarohova huba byses už do čr  živej nevratil  protože tak jako češi nesnaši cikany  tak indove  nesnaši tvarohovi  huby

24 emanuel emanuel | 3. března 2008 v 10:37

Je v tom takový kus pravdy, že je mi z toho zle. Takhle nevypadá demokracie, kde lidi mají stejná práva a pvinnosti. Takový parazitismus se jen tak ve světě nevidí.

25 Hadzi.Halef.Omar Hadzi.Halef.Omar | E-mail | 4. března 2008 v 14:04

Ještě k těm názvům "cikáni" versus "romové": mám opakovaně na vlastní uši ověřenou skutečnost, že pokud se oni sami mezi sebou baví o dalším z nich, zásadně používají termín "cigán" - např. "a ten její kluk je taky cigán ?" a to bez hanlivého významu. Takže to zcela potvrzuje teorii, že označení "rom" je používáno pouze za účelem získání nějaké pozitivně-diskriminační výhody. Myslí si patrně, že se své špatné pověsti zbaví přejmenováním.

26 M.H. - Admin M.H. - Admin | 18. března 2008 v 18:14

Na to mto místě byl komentář návštěvníka, který se podepsal jako "GRANAD DE BILL". Návštěvník si patrně nepřečetl, že "provokativní a sprosté komentáře budou odstraněny". Rád bych na těchtio stránkách udržel alespoň nějakou lidskou úroveň, proslovy o "rozkopaných držkách" a "krvi na něčích botách" opravdu nevítám.

27 Lucka Lucka | 22. března 2008 v 23:01

Mejme rozum. Nejhorsi je zaujaty, subjektivni pohled omezeny jen na vlastni nazor a zkusenost. Ani ja nemam s cikany zadnou dobrou zkusenost, pochazim z mesta, ktere je ted tak proslavene kauzou se zborenim domu a presidlenim za mesto...Vim, co to je, vim, jak to chodi. Je to nefer. Je to diskriminace - diskriminace cikanu smerem k bilym. Nebudme taky takovi. Hlavne ne tak omezeni! Je lepsi znat take nazor cikanu na bile, bilych na cigany a tyto nazory konfrontovat, kriticky si to prebrat a vytahnout z toho to podstatne. Pak teprve muzeme neco resit, ne ted za situace, kdy na cikany vsichni nadavaji a pritom nikde nic...BTW nikdy jsem nepouzila slovo Rom, to je jako bych od ted zacala svemu mobilu rikat staticky izolator a ostatni nutila, aby mu tak rikali taky. Smesne

28 M. H. - Admin M. H. - Admin | 10. dubna 2008 v 9:11

Na tomto místě byl komentář návštěvníka, terý se podepsal jako "DEGES!" Nejsem si jist, zda se jednalo o recesi nebo o realitu, ale text příspěvku zde, přes jeho formu  obsah, doslova uchovávám. Představuje totiž učebnicový příklad reakce průměrného českého Cikána na jakoukoli kritiku, byť by byla sebekorektnější :  

+++Ste nechutne sprcane dojebany rasistycky skurvysini!Vsak pockejte mi vam cr vykrademe a zniceme ty ceskej rasisto!Rakovina vsem cechum do hlavy.+++

29 Přemysl Babický Přemysl Babický | E-mail | 10. dubna 2008 v 16:14

Je to pravdivé vylíčení a autorovi fandím. Je vidět, že s tímto etnikem má své špatné zkušenosti, stejně jako já. Já jsem jimi

označován jako "Bílá svině" a nebo "Bílý buzerant", ale nechává mě

to v klidu. Narodil jsem se jako Čech, mí rodiče jsou Češi, nikdy jsme nebyli trestáni, nesmrdíme, uklízíme po sobě, nevyhazujeme odpadky z okna, nepotřebujeme "sociálku", protože na tuto verbež pracujeme. Odměnou je pak naše označení, které kdybychom opětovali, dopustili bychom se rasismu.

30 Jan Jakeš Jan Jakeš | E-mail | 12. dubna 2008 v 20:55

Já na cikány kašlu. Pouze se divím, že demokratické vlády po roce 1989 nesáhly po zákonu, který byl vydán za T. G. Masaryka, kde

bylo jasně vymezeno, co jsou cikáni za dobytek a jak s tímto dobytkem zacházet.

31 bily bily | E-mail | 15. dubna 2008 v 19:53

Hezké, taky je nemohu ani cítit, kdyby odjeli všichni z ČR, odhaduji, že by zbylo na důchody, zvýšení mezd a další věci několik milionů měsíčně, to by měl někdo zveřejnit, kolik za nicnedělání berou! Je to HNUS! Už vzhledem k tomu co se v republice stále děje začínám jako bývalý nestraník pokukovat po NS. Živíme tu plno lidí, kterým se prostě nechce dělat, s námi by se jinde takto nikdo nemazlil, to si buďte jistí!

32 karel karel | E-mail | 19. dubna 2008 v 15:40

V dějinách docházelo mnohokrát k diskriminaci menšin. Židé, američtí černoši, indiáni ... . Židům bylo nabídnuto jejich původní historické území k návratu tam založit svůj nový stát, am. černochům Libérie, indiánům rezervace (kde by se měli královsky), pouze cikánům nic. Možná by to stálo za pokus, ze strany mezinárodních organizací, místo vykřikování o rasismu a utlačování. My kdo známe realitu, víme předem, jak by to dopadlo. Američané, Turci, arabské státy jsou patrioti, ale cikáni jsou ještě nespokojeni s tak silnou podporou státu. Proč jim tedy vytvoření svého státu neumožnit?  to admin. velmi pěkné články.

33 Karel S. Karel S. | 1. května 2008 v 23:34

Chtěl bych vám říct co udělali naší "milí spoluobčané"....V Hranicích na Moravě se nedávno stalo, že šla maminka s kočárkem a s dítětem a najednou na ní vyskočili dva asi 15tiletí cikáni a začali na ní řvát ať dá prachy, nebo že jí postí kočárek i s dítětem!!!! pustí s kopce přímo na cestu!!!!, když jim řekla že u sebe nemá peníze tak kočárek pustili a hned ho chytli....to byla maminka tak vyděšená, že jim dala alespoň mobilní telefon a ty ČERNÉ KURVY utekli a nic se neděje!!!! a když takového hajzla chytnete jak krade a chcete zavolat policajty, tak začne řvát že jste rasista a další den vás napadne tlupa cikánů....tak KDE TO ŽIJEM?????...ne že bych byl rasista, nemám nic proti černochovi, asiatovi ale ti cikáni se neumí chovat......asi by je to konečně někdo měl naučit!!!!!!dostat toho hajzla pod ruku tak bych mu s radostí rozbyl držku a vůbec bych neměl špatný pocit ba naopak takoví zmrdi si to zaslouží.....a naši politici jim ještě lezou do prdele až na jediného rozumného politika pana Čunka....který se snaží s tým něco udělat ale pak příjde nějaká Stehlíková a začne říkat jaký je to rasista.....je to škoda.......

34 mates mates | Web | 19. května 2008 v 0:53

perfektně vypracovaná úvaha.Jsem z Litvínova Janova -cikánského ghetta,takže vím o čem je řeč.

35 Libianka Libianka | E-mail | 19. května 2008 v 13:04

Skvěle napsané.Fandím Vám.

36 JBpivosaj JBpivosaj | 19. května 2008 v 16:58

Dobrá práce! Super článek... každy by ho měl přečist a zamyslet se !

Cikán je tak na hovno, že neumí být ani pořádně černej.

Bohužel nikdo s tim nic neudělá.. tak co můžem my ? Lidé se zdravím rozumem a názorem ..vůbec nic.. označí nás za rasisty, nacisty, xenofoby a já nevím za co ještě...tak mužem snad jen zbrojit...

37 Leba Leba | 19. května 2008 v 18:06

Mluvíš mi z duše,ale obávám se,že už je pozdě.Bohužel tato komunita se tak rozrostla a beztrestně si tady žije a parazituje na nás,že mi je z toho hodně a hodně šoufl.Mám takový vztek,že ani mluvit nemůžu.Omluvte mě,ale další reakci ode mě raději nečekejte.

38 Pekosek Pekosek | 14. října 2008 v 10:54

Klobouk dolu, perfektni clanek!!!

39 borg borg | 14. října 2008 v 12:50

pro noname ty kokote jak muzes srovnavat cigose s indianama na rozdil od cikanu to byla odjakziva jejich zem na ktery sme zacali parazitovat my evropane trosku se zamysli nez zas vypustis takovej blabol demente no a co se tyce clanku tak velkej souhlas otazkou ale zustava jak to resit protoze veskery snahy ( vzdelani a tak ) sou sprominutim k hovnu

40 wafen wafen | E-mail | 17. října 2008 v 13:37

cigani do plynu aspon na pol hodinu

41 b-bok b-bok | E-mail | 17. října 2008 v 19:01

neco je pravda, neco je prehnany.

42 MIM MIM | 19. října 2008 v 1:19

Lid je zdrojem veškeré státní moci, která je rozdělena na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Lidé, poslanci, senátoři, vládní úředníci, pracovníci státní správy a samosprávy, soudci, kdy nastane čas hájit demokracii a hájit oprávněné zájmy občanů, kteří přispívají do společné kasy?  Kdy nastane konec pozitivní diskriminaci?

43 erik erik | 30. října 2008 v 14:45

bavte se o nicem jinem vy pakarni ja nejsem rom ale seru na vas magori nejsou vsichni stejni tak se nad sebou trochu zamislete ok

44 milss milss | E-mail | 5. listopadu 2008 v 9:57

eriku eriku... škoda že nejsi rom... jen mama a tata jsou cikáni viď? :)

45 mapis mapis | E-mail | 17. listopadu 2008 v 16:20

Názory autora se mi líbí a schvaluji je,jsou pravdivá, opodstatněná a vyjadřují slova většiny slušných lidí,kteří musí trpět tím, jak naše společnost cikány podporuje....

46 lik lik | E-mail | 19. listopadu 2008 v 22:58

Díky za tento článek a taky diskusi. Nevím, jak to je s romskými voliči, ale pokud vím, tak ti moc k volbám nechodí... jinde to je možná naopak, ALE neměli bychom se zamyslet my? U voleb nevolit tu "nejsnazší cestu" a tudíž nespoléhat na různé finanční podpory ze strany státu, ale snažit se uživit sami! Naše touha po "sociálních jistotách" a pohodlí nahrává především těm, kteří by bez nich nemohli žít, těm, kteří nechtějí pracovat a jen štědrosti státu zneužívají. A nejsou to jen Romové. Nad tímhle se musí zamyslet všichni. Až tu nebudou mít sociálně smýšlející politici velké slovo, tak se konečně budou mít lépi ti, co pracují a ne ti, kteří žijí z peněž pracujících... Tak to jen ve zkratce.

47 Lord Lord | 20. listopadu 2008 v 19:51

Článek je na první pohled docela dobře napsaný a je zcela určitě psaný s jistou znalostí problematiky a taky zcela jistě s dobrým úmyslem na nesporně existující problém poukázat.

Nicméně pouze poukazovat nestačí a upřímně řečeno, tento dnes už velice vážný problém jednoduché řešení  nemá. Rozrostlá t. zv. pozitivní diskriminace již udělala své velice negativní dílo. Z pozice svého zaměstnání mám možnost s touto komunitou přicházet často do styku a vím, že zdaleka ne všichni Cikáni se stali parazity cílevědomě, nicméně existující, uměle naroubovaná "pozitivní diskriminace" již udělala své a jejím produktem je sociální parazitismus, kriminalita a naprosté nerespektování majoritních společenských a právních norem a to všechno pod pláštíkem jakési etnické specifičnosti, nositeli pozitivní diskriminace opět propagované - a bezohledně nárokované. Je pravdou, že kriminalita v tomto etniku bují a případný trest za ni v podstatě není trestem, protože pachatel je ve vězení zpravidla opakovaně, má zde neskutečně lepší materiální zajištění, než na svobodě a nejen to, on zde má i vyšší společenské zařazení, podle jejich zvráceného společenského žebříčku hodnot. Takže perspektiva možného vězení zde není perspektivou trestu, ale pesrspektivou jisté formy návratu domů. Ovšem musím zdůraznit, že se toto netýká zdaleka jenom Cikánů.

Chtěl  bych zdůraznit, že pro příslušníky tohoto etnika  důsledně užívám názvu Cikán, zásadně tedy s velký "C", nikdy Rom. Vnutit majoritě slovo Rom mi připadá stejně pitomé, jako kdyby, dejme tomu, jsme byli přesvědčováni, abychom Němcům říkali Dojčové, nebo Angličanům Englišové. Navíc slovo ROM v jejich jazyce skutečně znamená "člověk".  Na světě existuje řada národů, které samy sebe v jejich jazycích nazývají Lidé. Vždy se pak jedná o civilizačně nerozvinuté společnosti, zpravidla t. zv. přírodní národy, a z tohoto pohledu se sami Cikáni a jejich samozvaní reprezentanti  úporným prosazováním názvu Romové sami zařazují mezi necivilizované primitivy.

48 Milan Milan | 12. prosince 2008 v 20:13

Jsem z Brna. Ziju vedle takoveho maleho ghetta. Jezdim na stredni skolu v podstate na venkov. Prezentoval jsem tam tento nazor - nevadi mi African, Asiat ani moc Vietnamci, znam i par poctivych cikanu, ale jinak jsou to parazitove. Rekl jsem, ze na trestne ciny belochu a jsite mensiny NENI nahlizeno stejne. Byl jsem vyfuckovan, ze jsem rasista. Takze tento clanek, pokud to nevadi, vytisknu a povesim ve skole - samozrejme vcetne adresy na tento blog.

49 Hanča Hanča | Web | 14. prosince 2008 v 18:02

Nezbývá než souhlasit...bydlela jsem 13let v Janově u Litvínova, ani teď nebydlím tak daleko. Bohužel nevěřím, že se někdy dostaneme k nějakému řešení. Zároveň si neumímp představit, že tento problém zůstane bez řešení...protože vše se bude jen prohlubovat...nezůstane to v tomto stavu. Cikáni dokonce již prohlašují, že chtějí mít ve svém čele člověka, který bude na stejné úrovni jako prezident. Mnoho lidí to ještě neslyšelo, jsou to zatím jen jednotlivé výzvy..ale jak to bude za 30let? Občas už pochybuji, jestli jsme většina my a nebo oni...protože jinak nechápu postavení naší vlády, která honí jejich hlasy do urny...a naše jako by je ani nezajímali...

50 M.H. - Admin M.H. - Admin | 18. prosince 2008 v 15:45

MILAN (48) - Samozřejmě souhlasím. A děkuji.

51 veronika veronika | E-mail | 12. ledna 2009 v 16:00

Nesouhlasím s tím, že Romové nespatřují hodnotu v rodině. Opak je pravdou - Romové víc než bílí Češi kladou důraz na rodinu, rodinné zvyklosti jsou pro ně svaté, svou rodinu hájí. Romská rodina je výrazně patriarchální a není založená ekonomicky - tedy hodnoty určuje otec a všichni ostatní členové rodiny ho poslouchají, vše na základě pokrevního pouta. Romská kultura je založena na tradici, která se předává z generace na generaci, děti mají úctu k rodičům, mladí ke starým. Myslím, že by si z toho bílá majorita někdy mohla vzít příklad - v době, kdy stáří je přítěž a mladí staré poučují. Tolik jen k této jedné drobnosti. Než něco napíšete, měl byste si své "pravdy" ověřit. Interpretace ostatních věcí je samozřejmě vaše věc. Píšete články o Romech a ptám se tedy - informoval jste se někdy přímo u Romů o tom, jak to u nich chodí? Bavil jste se někdy s nějakým Romem? Byl jste někdy např. v Romském muzeu? Nebo jen píšete "evidentní pravdy", které "každý odsouhlasí"? K nepoznané skutečnosti se snadno zaujímá nenávist a zloba...

52 Bobr Bobr | E-mail | 14. ledna 2009 v 18:25

Vyborny clanek....je pravda ze zadny politik to nerekne nahlas aby nebyl nahodou obvinen z rasismu.tohle neni rasismus ale pravda!!!

53 LALA LALA | 4. března 2009 v 8:58

mate všichni pravdu jen mi jim říkáme morgoši kdyby už téhly do Anglie všichni tak jim přispěji na cestu

54 Kamila Kamila | 12. března 2009 v 16:34

Koukám že je tu kupa Rasistů,každý cikán není stejný tj.každý čech (gadžo) není stejný u vás se taky najde banda darmožroutů a že jích není málo ,ale ono se vždy kouká na tu menšinu.Raději si více všímejte těch co nás všechny okradají tj.VLÁDA to je banda která by vás měla víc zajímat.ROMKA KAMILA

55 Jirka Jirka | 25. března 2009 v 9:44

Jinak se musím vyjádřit k současné situaci romů/cikánů/ , jejich brutalita roste aritmetickou řadou a bude nutné na toto reagovat , jinak teď jsem se přímo koukal na Evropský parlament a naše byla republika napadena za xenofobní a rasistický postoj, je to naprosté nepochopení od evropských poslancu , co se v Čechách děje , ohledně romského etnika, kde v první řadě nejde o stále sklońovaný rasizmus a o střet naprosto jiných kultůrních hodnot. Romské etnikum má kulturní hodnoty oproti jiným etnickým skupinám naprosto odlišné a specifické, bohužel v tom negativním obrazu .

56 M. H. - Admin M. H. - Admin | 25. března 2009 v 9:52

Pro KAMILA: Podle vašeho (cikánského) měřítka bych na vás měl podat trestní oznámení za vámi použitý, urážlivý a rasistický termín "gadžo". Jste ukázkovým exemplářem příslušníka vašeho etnika. Za nic nemůžete, všechno ti druzí, kdo se vás jen slovem dotkne, je rasista, a se vzděláním jste, dle vaší větné stavby a úrovně pravopisu, zřetelně na štíru. Vážená Cikánko Kamilo (vysvětlí mi už někdo, kdo jsou to ti Romové, když vy sami se mezi sebou označujete jako "Cikáni"?), neučte druhé mýt si ruce, když vám (s prominutím) z hnoje čouhají sotva uši...

57 MG34 MG34 | E-mail | 30. března 2009 v 21:10

Jsem zde prakticky poprvé.

Autorivi přeji mnoho štěstí.

Bohužel sloužím v ozbrojených složkách a proto své názory po zkušenosti některých neventiluji veřejně...Nejsem rasista(jak častá věta),a nacismus nenávidím,ale nelze nevidět co se zde děje..Mám na mysli tento stát který je mi domovem a vlastí..Psáno květnatě:-))ale do smíchu z toho člověku není.

Zejména proto,že řešení není na dohled...Mnoho štěstí.Myslím že bude třeba

58 MG34 MG34 | E-mail | 30. března 2009 v 21:16

Pro Kamilu:

Máte v zásadě pravdu..Každý "ROM" není není špatný..Někteří jsou horší!!

a pak tu máme zlomkové množství slušných lidí v tomto etniku.To popřít nelze.

Možná by byla zajímavá statistika..Poměr závažné kriminality v závislosti na počtu osob jednotlivých národů a menšin v tomto státu.....Možná už existuje,netuším..ale spíš si myslím že je stejně zabezpečena jako korunovační klenoty....Pokud je vůbec ještě máme(viz Sběrné suroviny)  :-))

Smějte se,bude hůř

59 MG34 MG34 | E-mail | 30. března 2009 v 21:19

KAMILA:Mimochodem k Vaší poznámce o vládě...Pro Romy je skoro každá vláda dojnou krávou...tedy pro tu problémovou část

Pouze můj názor

)

i když jsem ochoten uznat že pracující Rom není tak pro společnost vyditelný jako jeho příbuzní "demontující" kanály,kabely a případně se věnující jiné loupeživé činnosti

60 MG34 MG34 | E-mail | 30. března 2009 v 21:46

za hrubku se omlouvám..ve skutečnosti jsou pracující Romové viditelní:-))

61 romak romak | 30. března 2009 v 23:40

vy rasisti zasrany vychlastejte vsechny romaky vy odpadni roury hahahaaaaaaa pres pc. ma kazdej velkou hubu v realu mlcite jste proste zumpy gadzovsky hahahaaaaa  ..nemuzu psat valim se smychy prominte priste napisu viccccccccccc hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

62 MG34 MG34 | E-mail | 31. března 2009 v 17:00

romak:Pokud jste Rom pak jistě znáte "cigánskou férovku".....Je ti 18?Nás taky!!!:-)

Ovšem jinak považuji Váš projev za písemnou formu mentálního průjmu.Část Vašich vět naznačuje že nejste tak zoufale omezený jak se snažíte evokovat.

Ale pokud se pletu,jste zřejmě klasický vzorek etnika o kterém zde byla řeč

Já osobně se VALIM SMYCHY když to po Vás čtu:-))

63 romak romak | 8. dubna 2009 v 0:19

ty hulibrku zasranej mel by si mi rikat tatinku to nevis ze sem spal s tvoji mamou a pak sem na ni hodil bobek hahahahaaaaaaa

64 MG34 MG34 | E-mail | 8. dubna 2009 v 18:19

romak:Krásná ukázka tohoto kulturně vyspělého etnika!!

Už souhlasím že My musíme více pracovat,aby se tito  skvělí lidé měli lépe a měli vytvořené lepší podmínky pro své geometricky se zvyšující množení!!

P.S.:Mít tatínka Romaka,nezdržuji se psaním zbytečných komentářů na fajn blogu a už dávno s ním stojím frontu na podporu!!!

65 david david | E-mail | 9. dubna 2009 v 11:59

co to je za srački co pišete???!!!!pořadne se rozhlidnete kolem sebe,,šak bilej je na stejnej urovni jak černej!!!a to neml,otom že nekteri bili sou horši neš černi!!!!!!!

66 MG34 MG34 | 9. dubna 2009 v 17:01

david:Mohu požádat o překlad do srozumitelné češtiny?

67 zdenda zdenda | 29. dubna 2009 v 14:43

No, autor by se možná mohl naučit základy argumentace. Tento článek kromě rasismu totiž trpí i značnými formálními nedostatky, totiž neplatnými argumenty, nepodloženými premisami a závěrem, který z nich nevyplývá. Když chci něco tvrdit, musím to dokázat. Taktéž by bylo na místě začít se studiem biologie. Škoda, že se někodo pořád snaží obhájit tvrzení, která byla už dávno vyvrácena.

68 M. H. - Admin M. H. - Admin | 6. května 2009 v 15:08

[67]: Zdendo, pokud něco tvrdíte, musíte to dokázat. To jsou vaše vlastní slova. Dokažte mi tedy, v čem jsem se podle vás dopustil rasistického jednání. Pokud někdo nazve věci pravými jmény a odmítá hrát vaši pseudokosmopolitní hru na neexistenci cikánské problematiky, nazýváte to rasismem? V tom případě jsou největšími rasisty v této zemi - Cikáni.

69 M. H. - Admin M. H. - Admin | 6. května 2009 v 15:10

P.S.: Nekažte mi o argumentaci, sám jste kromě holé kritiky nepřednesl jediný argument. Domníváte se, že když něco napadnete spisovnou češtinou, bude vaše tvrzení samo o sobě pravdivé?

70 MG34 MG34 | 9. května 2009 v 8:56

M.H.ADMIN:
Již samotná kritika tohoto etnika se rovná v tomto státě zločinu,či minimálně nevhodnému a zavrženíhodnému činu.
Opak se ovšem nepočítá.
Viz komentáře zde na mě a zejména na Vás.
Ty rasistické nejsou,že...
Když příslušníci majoritní společnosti napadnou jakkoliv Roma,je několik týdnů o čem psát.
Když naprosto běžně Romové páchají zločiny,prakticky se to nedozvíte,pokud nemáte tu smůlu že jste jejich cílem.
Jinak to ani nejde.Nepsalo by se v médiích o ničem jiném:-))

ZDENO:
Při vší úctě k Vám,napsal jste mimořádně spisovný a nekonkrétní komentář.
Krásně se to hájí přímo Kocábovským stylem,až dodoby než Vám jeden z této skoro až svaté menšiny sladce oznámí:Nazdar sousede:-)

71 maly cesky clovicek maly cesky clovicek | 9. května 2009 v 20:30

[54]: Kamila cikanska situace je soucasti velkeho hnuti, ktere chrani mensiny ale vubec jim nepomaha.
Proc?  Prectete si neco o holokaustovem byznysu a bude vam jasno kdo vam jakoby pomaha a ve skutecnosti vas vyuziva.  Prectete si Finkelsteina.
http://www.mnlfbangsamorofront.com/cms/20090501281/About-Islam/THE-TRUTH-ABOUT-THE-HOLOCAUST.html
Americkym cernochum se take pomaha a ve skutecnosti se nic nemeni.  Samozrejme, ze za vsechno mohou belosi.  Narknout prave agitatory by hned znamenalo rasismus.

72 karbon-8 karbon-8 | E-mail | 13. října 2009 v 13:51

[1]: dobry den věčim mate všeci pravdu ale rom kdiš něco provede i kdiš jeto maličkost tak seteho dělate hnet pohromu ale kdiš bilej zabije,nebo znasilni ,a zneuživa svou ceru k nasilnickemu činu tak vi bili jen otočite očima a nic se neděje , neřikam cikani nejsou svati ale vi ste dvakrat horši jen dělate žeto nevidite vždicky budete hazet cikani dote nejvěči špini , a vi ste svati? kdiš vam cikan řekne že živote nekradl tak se temu budete smat a nebudete mu věřit vi bili prostě uš to mate zariti v genech kdiš vidite cikana tak co prvni vas napadne tak jeto špina a zloděj prostě neni to člověk tosi mislite , a přitom mezi vamam mladich je vic kapsařu a zloděju neš u romu ale jak sem řikal vito nevidite a schvalně to nevidite , jednou něco vam řeknu jednou sme se domluvil s jednim romem a bilim klukem že prostě pujdou do teska a něco tam ukradnou tak sme poslali prvni biliho kluka chitli ho ale po chvilce ho pustili , pak jsme poslali cikana a chitli ho a c ose dělo? okamžitě pčivolali policiji a chtěli ho sebrat. tak vidite jak je spravedlnost muže si psat co chcete ale ste ubohi kdiš otim pišete a mluvite .

73 M. H. - Admin M. H. - Admin | 14. října 2009 v 20:04

[72]: Jinak řečeno: My nic, my jsme hodní, bílí jsou mnohem horší a vůbec, nekritizujte nás, jinak budete ubozí... Považujete za ubohost říkat lidem pravdu do očí, i když je nepříjemná?
Znám několik Cikánů, kteří si na živobytí vydělávají poctivou prací - víte co majíé společné? Všichni unisono vám kdykoli řeknou, že tvrzení "jsem Cikán, nemůžu najít práci" je nesymsl. Oni ji mají. A víte proč? Protože ji CHTĚJÍ mít! A co je jednodušší výmluva pro líné příživníky, než slova "nemám práci"?
Jistěže i bílí lidé kradou, loupí a znásilňují, i mezi bílými se vyskytují incesty a domácí násilí. Podstatný rozdíl je ovšem v tom, že my podobné chování považujeme za amorální a nepřijatelné.

74 M. H. - Admin M. H. - Admin | 14. října 2009 v 20:06

NA ZÁKLADĚ TOHO, ŽE SE ZDE MNOŽÍ KOMENTÁŘE OBSAHU, JAKÝ PŘITAHUJE POZORNOST POLICISTŮ Z PROTIEXTREMISTICKÝCH ÚTVARŮ, JSEM BYL NUCEN PŘIDÁVÁNÍ KOMENTÁŘŮ K ČLÁNKU UKONČIT. MÁTE-LI K VĚCI CO ŘÍCI, POUŽIJTE PROSÍM FUNKCI "ZPRÁVA AUTOROVI".

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama