Seznamte se: Istanbulská úmluva

Včera v 22:51 | Martin Hessler |  SVĚT KOLEM NÁS

...ať víte, co nám vládnoucí elity a tvůrci nového světového řádu podsouvají pod pláštíkem "boje proti násilí na ženách" !!!

Homosexuálové budou vládnout, kázal kněz Piťha ve svatovítské katedrále

Česká média jsou v posledních dnech plná slov o kázání Monsignore Petra Piťhy na téma Istanbulské úmluvy. Nehledě na to, že o něm hodně mluví a píší, často ho "zapomínají" vkládat celé do svých textů. Připravují tak čtenáře o šanci udělat si názor sám. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která jsou nositelkou a zdrojem demokracie, řekl Piťha.


Česká média citují pouze úryvky ve svých textech, nepřidávají ho ale vesměs ke svým textům celé, nehledě na to, že na YouTube bylo publikováno již 2. října:
Proti tomuto kázání a proti tomu, že ho kardinál Dominik Duka podpořil, v úterý 16. října, protestovala aktivistka Aneta Petani, která narušila mši vedenou Dukou v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Ačkoli, jak informovaly Parlamentní Listy, o "narušení" nemůže být řeč, protože "dámy, která přišla před oltář jen v kalhotech a podprsence, si téměř nikdo nevšiml".

Ke kázání Piťhy se vyjádřil i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který na svém "politicky nekorektním občasníku" Svobodný názor mimo jiné napsal:


"V Katedrále sv. Víta promluvil starý kněz. Varoval před hrozbou nové totality a jejími možnými důsledky. V kázání předestřel apokalyptickou vizi nesvobodné společnosti, ve které jsou fakticky zakázány tradiční hodnoty, a každý, kdo se vzpírá, je sražen k zemi."


1. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.


2. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.

První dva body kázání vycházejí z článku 45 odstavce 3 Úmluvy, podle kterého může dojít k odnětí rodičovských práv, je-li to v nejlepším zájmu dítěte. Nový zákon v kanadském státě Ontario z roku 2017 umožňuje odebrání dítěte z rodiny, pokud rodiče nebudou respektovat jeho genderovou identitu.

Zákon umožňuje odebrání dětí z rodin, které nesouhlasí s LGBTQI (lesbickou, gayovskou, bisexuální, transsexuální a intersexuální) či genderovou ideologií. Uvádí "genderovou identitu" jako jeden z faktorů, který musí být zvažován při posuzování nejlepšího zájmu dítěte.

Zároveň dochází k omezení svobody vyznání, víry, ve které rodiče chtějí dítě vychovávat, neboť vládní agentura má přihlížet výlučně k vyznání a víře samotného dítěte. Státní orgány zároveň mohou zahájit hormonální terapii dítěte v rámci "transgenderové zdravotní péče" i bez souhlasu rodičů.

Zneužití tzv. nejlepšího zájmu dítěte je v současnosti předmětem kauzy Strand Lobben, ve které je norský stát žalován za odebrání novorozence a jeho následnou nucenou adopci. Rodina požádala o přezkum velmi těsného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Nový přístup k dětským právům mění pojetí tradiční rodiny, systém klade důraz na dítě v neprospěch práv rodičů.

Průlomovým rozsudkem, který umožňuje snazší odebrání a následnou adopci v duchu zásady "nejlepšího práva dítěte", byl případ R and H versus the United Kingdom, kde soud vydal nález: "Je-li v zájmu dítěte, aby bylo adoptováno, a existuje-li šance na úspěšnou adopci, zájmy biologických rodičů musí být nevyhnutelně upozaděny ve prospěch dítěte."

Ministerstvo dětí kanadského státu Ontario výslovně uvádí, že sociální pracovníci mohou při rozhodování o odebrání dítěte zahrnout do úvahy reakce rodičů na genderovou identitu dítěte.

Za špatné chování rodiny je například považováno zakazování oblékání, péče o vlasy nebo vyjádření svého pohlaví způsobem, který je v souladu s genderovou identitou dítěte; odmítnutí používání jména, které si transgender dítě zvolilo, či odmítnutí používat genderová zájmena.

Pokud bude rozhodnuto o odebrání dítěte rodičům, pak má být dítě umístěno do rodiny, ve které bude jeho identita více podporována. Ministerstvo dále prosazuje tzv. inkluzivní jazyk, třeba nahrazení "úzkého označení matka a otec" označením "rodič 1, rodič 2 a rodič 3". Odebrání dítěte je tedy Úmluvou umožněno; vzhledem ke snaze zamezit v některých případech jakémukoli kontaktu dítěte a rodiče je logické, že rodič o dítěti a jeho umístění nebude informován.


Komentář:

Msg. Piťha je katolický kněz, ale současně i moudrý a prozíravý muž s velkým rozhledem. Měl odvahu nahlas a jednoznačně upozornit na jednoho z největších tzv. Trojských koní současné globální politiky - skrytý záměr, který je nevědomé veřejnosti prezentován pod zcela odlišnými, líbivými hesly, koncipovanými tak, aby s nimi každý souhlasil. Žádný soudný člověk přece nepodporuje páchání násilí na ženách, vynucené či dětské sňatky, ženskou obřízku, tradiční skupinové znásilňování, otroctví či veřejné ukamenovávání dívek-obětí znásilnění...

Ale velká část veřejnosti by se asi otevřeně postavila proti uzákonění toho, že dítě napříště nebude smět nazývat rodiče "máma" a "táta", ale jen a výhradně "Rodič 1" a Rodič 2", popřípadě nějakým neutrálním slovíčkem, které neodkazuje na pohlaví. V některých skandinávských zemích je již za tímto účelem uzákoněno jako jediný schválený termín synteticky vytvořené slovo "hen" - do češtiny je nepřeložitelné, neboť vzniklo uměle, nejpodobnější výraz by byl asi "ono". Lidé by se patrně bouřili, kdyby se dozvěděli, že jim bude odebráno jejich dítě bez nároku na soudní proces či odvolání, jestliže je budou vychovávat jako chlapce či dívku. Nepochopili by takový nesmysl, jako že dítě má o svém pohlaví "rozhodnout samo" a prohlídka jeho genitálií lékařem na porodním sále již nebude směrodatná. Že mu nebudou smět dát dívčí či chlapecké jméno, nýbrž jen jakési neutrální, schválené státem a jeho úřady, protože pojmy "kluk" a "holka" budou napříště nezákonné. A že porušení kteréhokoli z těchto zákazů bude oprávněným důvodem k zatčení, deportaci či umístění do koncentračního tábora.

Otevřeně a jednoznačně...

...neexistuje žádné "třetí pohlaví". Příroda, či Bůh, chcete-li, nás stvořila jako muže a ženy. Nelze na tom nic změnit ani drakonickými tresty, ani podpisy na mezinárodních smlouvách. Existuje mezi námi jisté procento postižených jedinců, kteří v tomto směru vykazují nejednoznačné rysy, což ovšem není důvod považovat je za samostatnou skupinu či další pohlaví. To, že drtivá většina lidí má dvě nohy a někdo se narodí, ke své smůle, se třema nebo s jednou, také není důvod považovat jej za samostatný živočišný druh.

Dále existuje minoritní skupina narušených osob, které trpí poruchou pohlavního pudu a jsou sexuálně přitahovány osobami shodného pohlaví, zvířaty, neživými věcmi (médii nedávno proskočila zpráva o ženě z Velké Británie, která je sexuálně přitahována vlastním lustrem a hodlá se za něj provdat). Ani oni však netvoří další pohlaví. Ponechme stranou diskuse, zda je správné či nikoli, aby bylo podobné chování považováno za pouhou společensky neškodnou úchylku, nebo za zločin tak, jak na něj pamatovalo trestní právo až do 60. let (trestný čin Smilstvo proti přírodě). Názory se různí, já sám jsem zastáncem benevolentního přístupu. Nicméně neexistuje jediný rozumný důvod, aby nám tato postižená menšina vnucovala své postoje a nárokovala si nějaká zvláštní práva v duchu logiky "Já jsem na invalidním vozíku a cítím se diskriminovaný, takže požaduji zákaz běhání a všichni se budou povinně plazit po břiše!"

A ani to jim nestačí. Na základě své frustrace a neschopnosti zařadit se do normální společnosti se nás snaží donutit, abychom byli jako oni. Bezpohlavní, uniformní, poslušní a tupí. Abychom otevřeně popřeli, kým jsme a báli se k tomu hlásit. Hlasateli, tvůrci a prosazovateli těchto myšlenek jsou lidé, kteří hrají roli tzv. "užitečných idiotů" tak, jak se o nich ve svém díle zmiňovali V. I. Lenin a Lev Trockij. Pracují v žoldu těch, kteří potřebují a požadují vykořenění tradičních hodnot, na nichž stojí naše kultura a společnost, k přetvoření evropské a světové populace v uniformní, poslušné a bezprávné stádo. On si každý rozmyslí, postavit se proti systému za cenu odvlečení dětí do jakéhosi novodobého Lebensbornu...

Na závěr budu parafrázovat Julia Fučíka (ať už to ve skutečnosti napsal nebo ne):

Lidé, čtěte! A hlavně myslete, dokud můžete !!!"


Celý text kázání Msg. Piťhy:

Kázání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
ve svátek sv. Václava
Mons. Petr Piťha
28. září L. P. 2018

Liturgické texty:

1. čtení - Mdr 6,9-21;
2. čtení - 1 Petr 1,3-6;2,21b-24;
Evangelium - Mt 16,24-27.

Mužové čeští, české ženy,

mám k vám promluvit v den svátku mučedníka sv. Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země.
Přečetli jsme si krásný úryvek z Knihy moudrosti, který výstižně říká, proč je sv. Václav svatý, jak a kudy ke svému postavení v nebeském království došel a pak provždy stanul mezi námi jako hlavní patron našeho národa. Byl nejen statečný, spravedlivý, svůj národ a zemi milující, neobyčejně vzdělaný a velmi zbožný, ale již jako mladý muž také moudrý.

Písmo svaté mluví stále stejně. Kniha moudrosti platila v době starozákonní, za života Václavova a platí dodnes. Bude platit i nadále, neboť Boží slovo je neměnné. Bůh stojí v něm věrně.

Uvedu dva výroky z toho, co jsme vyslechli.

Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Odpověď na otázku v podstatě kající, totiž za koho budou považováni ti, kdo je bezbožně či v hloupé liknavosti nestřeží, ponechám na Vás. Promluvím o druhém výroku. Počátek moudrosti je touha poučit se.

Jak se chová dnešní společnost? Silný a určující postoj lze vyjádřit takto: "Ať se stará stát, platím přece daně." Zcela v tomto duchu se stavíme i k otázkám duchovním a mravním. Ať se starají patronové, chodím přeci na Půlnoční. My katolíci můžeme říci pádnější: "Chodím v neděli na mši a každý den se pomodlím".

Přiznejme si, že naše společnost a my s ní je zcela pošetilá, protože nemá touhu poučit se. Mám na mysli poučení z dějin. Čím je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepoučitelní a podle toho dopadneme.

V danou chvíli se v našem parlamentu projednává ratifikace Istanbulské úmluvy a naše společnost je v klidu. Tu a tam se ozve nějaký hlásek, ale to je přeci odjakživa při všem. Možná, že vůbec nevíte, o jaké nebezpečí jde. Nikdo vás dost jasně neupozornil, ale přiznejme si, že my sami se o nic nezajímáme. Pokusím se to stručně vysvětlit.

Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je Istanbulská úmluva formulována. V textu samotném není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Pro plné pochopení Úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích, již platných dokumentů. Je rovněž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejích protagonistů. Protože nemám přednášku na právnické fakultě, ale kázání v katedrále, nebudu to rozvíjet.

Další nebezpečí vidím v tom, že Úmluva pojednává o určitém rozšíření práv a svobod a nám úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek stejně jako déšť. Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny gentristů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů nikoli homosexuálů, z nichž mnozí s názory agresivních homosexualistů nesouhlasí.

Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině, tj.: otec-muž, matka-žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci, a prarodiče, vždy muž a žena.

Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoli dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti. Že existovaly a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic.

Na úvod připomenu jednu větu z dnešního Evangelia: Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho, a přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí.

• Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.

• Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.

• Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno.

• O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno.

• Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.

• Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.

• Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.

Co říci na závěr. Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snazší a efektivnější, než vzpoury otroků a vězňů. Co by dělal svatý Václav, říkat nemusím, ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdověji a poctivě chorál Nedej zahynouti nám ni budoucím.

Amen
 

Další články


Kam dál

Reklama